LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 28 Issue 4, 2012

 

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ AUTORSKI

1. Działalność badawczo-rozwojowa w funkcji realizacji misji, wizji i strategii rozwoju Państwowej Straży Pożarnej

PDF

9-17

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Zarządzanie kryzysowe w świetle badań

PDF

19-22

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi

PDF

23-32

 

PARTNERSTWO DLA INNOWACYJNOŚCI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Wszechrosyjski Naukowo-Badawczy Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego

PDF

33-38

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Antyterrorystyczne systemy monitorujące – kierunki rozwoju

PDF

39-43

2. Ocena poziomu odporności i typu reakcji adaptacyjnej oraz możliwości terapii stymulacyjnej stresu z wykorzystaniem pól elektromagnetycznych bardzo wielkiej częstotliwości

PDF

45-52

3. Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania pianek poliuretanowych stosowanych do wyrobu mebli tapicerowanych

PDF

53-58

4. Badania zorientowane na użytkownika końcowego: korzyści dla bezpieczeństwa i ochrony społeczności lokalnej

PDF

59-62

5. Analiza metod badawczych granic wybuchowości cieczy palnych

PDF

63-70

6. Koncepcja symulatora do szkolenia kierowców pojazdów pożarniczych PSP w zakresie zadań realizowanych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG)

PDF

71-81

7. Inżynieria pożarowa i jej praktyczne zastosowanie

PDF

83-86

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Znaczenie oceny zgodności dla ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności

PDF

87-95

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Ekstremalna robotyka w rosyjskim Ministerstwie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych – wyzwania i perspektywy

PDF

97-105

2. Zagrożenie wybuchem pyłów palnych oraz metody zapobiegania

PDF

107-117

3. Technologia materiałów na ubrania strażackie

PDF

119-129

4. Badania reakcji na ogień dla kabli elektrycznych – przegląd metod badawczych

PDF

131-139

5. Postęp techniczny i jego wpływ na wyposażenie straży pożarnych w Polsce

PDF

141-156

6. FDS. Analiza procesu obliczeniowego symulacji pożaru w tunelu

PDF

157-169

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF