LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 33 Issue 1, 2014

 

SPIS TREŚCI

 

POSTACIE POŻARNICTWA

1. Generał brygadier Feliks Dela – wizjoner i twórca obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

PDF

15-20

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Uzasadnienie konieczności zmiany wykazu obszarów zamieszkanych zaklasyfikowanych do stref skażenia promieniotwórczego po awarii w czarnobylskiej elektrowni jądrowej

PDF

21-28

2. Analiza podstaw prawnych zarządzania kryzysowego oraz podstaw poznawczo-metodologicznych systemu zarządzania kryzysowego

PDF

29-36

 

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1.  Zasady konstruowania kwestionariusza ankiety

PDF

37-43

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Metoda określenia wartości normatywnej zawartości cezu-137 w gruntach rolnych na podstawie badań radioekologicznych

PDF

45-50

2. Zastosowanie metod statystycznych w celu ustalenia temperatury samozapłonu cieczy palnych

PDF

51-58

3. Dobór sposobu i parametrów zasilania systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach turystycznych

PDF

59-66

4. Ocena wpływu wybranych czynników na ryzyko zatruć produktami spalania z urządzeń gazowych

PDF

67-74

5. Zgony i hospitalizacje z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Polsce

PDF

75-82

 

 

CERTYFIKATY, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Wybrane elementy zapewnienia bezpieczeństwa na stacjach tankowania CNG

PDF

83-91

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Detektory do wykrywania skażeń chemicznych dla bezzałogowej platformy lądowej (Strażak)

PDF

93-105

 

 

SZKOLENIA I PROPAGOWANIE WIEDZY

1. Piąty wymiar w edukacji pożarniczej

PDF

107-116

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Część IV

PDF

117-127

2. Zarządzanie kryzysowe w gminach i powiatach – stan faktyczny i oczekiwania w świetle badań ankietowych

PDF

129-143

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF