LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 42 Issue 2, 2016

SPIS TREŚCI

 

POSTACIE POŻARNICTWA

1. Józef Tuliszkowski – niestrudzony działacz w pracy dla polskiego pożarnictwa i piśmiennictwa pożarniczego

PDF

15-20

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Rola i miejsce pracowników administracji samorządowej w procesie zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy

PDF

21-32

 

 

NAUKI HUMANISTYCZNE

1. Projekty badawcze realizowane w obszarze ochrony ludności – wybrane zagadnienia

PDF

33-42

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Wpływ pyłów pochodzenia drzewnego na działanie czujek pożarowych dymu

PDF

43-56

2. Wpływ ssaków na operacje lotnicze realizowane na cywilnych lotniskach Polski

PDF

57-64

3. Wpływ temperatury na ciśnienie wybuchu mieszanin izooktanu i izomerów alkoholu butylowego

PDF

65-80

4. Udoskonalenie normatywnej metodyki określenia czasu zadziałania tryskacza pożarowego

PDF

81-86

5. Studium teoretyczne przewidywania ryzyka wystąpienia rozgorzenia, wstecznego ciągu płomieni oraz zapalenia gazów pożarowych

PDF

87-94

6. Zastosowanie nanotechnologii w ochronie przeciwpożarowej

PDF

95-102

7. Gaszenie płomienia dyfuzyjnego n-heptanu z wykorzystaniem fali uderzeniowej

PDF

103-112

8. Zagrożenia wybuchowe w oczyszczalni ścieków: powstawanie i zapobieganie

PDF

113-116

9. Analiza wybranych parametrów wybuchowości par heksanu w podwyższonych temperaturach

PDF

117-126

10. Wpływ typu dyszy rozpylającej na skuteczność absorpcji obłoku amoniaku powstałego w wyniku awarii przemysłowej

PDF

127-134

11. Badania i klasyfikacja systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej

PDF

135-140

 

 

INŻYNIERIA POŻAROWA

1. Powstanie i rozwój inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Polsce

PDF

141-150

2. Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania zabezpieczania pomieszczeń stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi

PDF

151-158

3. Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej w projektowanych i modernizowanych budynkach wysokościowych

PDF

159-166

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Wymagania i rozwiązania techniczne systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej

PDF

167-172

 

 

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI

1. Wybrane zasady tworzenia scenariuszy pożarowych

PDF

173-178

 

 

STUDIUM PRZYPADKU – ANALIZA ZDARZEŃ RZECZYWISTYCH

1. Analiza zdarzeń o znamionach poważnej awarii będących skutkiem wypadkowych uwolnień związków azotu

PDF

179-192

2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – studium przypadku

PDF

193-202

 

 

 

RATOWNICTWO I MEDYCYNA KATASTROF

1.Kapnometria jako narzędzie pomocne w resuscytacji

PDF

203-208

2. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i dziś

PDF

209-218

3. Wywiad BiTP

PDF

219

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF