LANGUAGE:  PL  |  EN 

BiTP Vol. 43 Issue 3, 2016

 

SPIS TREŚCI

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

1. Rola i miejsce ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

PDF

13-20

 

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

1. Dostępność przestrzenna straży pożarnej do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego

PDF

21-36

 

 

BADANIA I ROZWÓJ

1. Subiektywna ocena możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru

PDF

37-44

2. Badanie dokładności określenia parametrów powłok ogniochronnych konstrukcji metalowych

PDF

45-50

3. Analiza wpływu wydajności i kąta rozpylenia na rozkład średnic kropel w strumieniu rozpylonym wytwarzanym przez prądownicę Turbo Master 52

PDF

51-62

4. Zależność rozdziału wody od współczynnika przepływu dla wybranych tryskaczy ESFR

PDF

63-72

5. Zagrożenie pożarowe konstrukcji obiektów mostowych w świetle obowiązujących przepisów

PDF

73-79

6. Zwiększenie skuteczności gaszenia pożarów metodą gazową z wykorzystaniem fali uderzeniowej

PDF

81-93

7. Odporność ogniowa słupów stalowych i żelbetowych nagrzewanych z mniej niż czterech stron

PDF

95-104

8. Analiza porównawcza metod eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych

PDF

105-116

9. Prognozowanie strumienia ciepła na zewnątrz budynku z użyciem różnych wariantów obliczeniowych w odniesieniu do danych eksperymentalnych

PDF

117-126

10. Automaty komórkowe w modelowaniu ewakuacji

PDF

127-141

11. Zagrożenie pożarowe Puszczy Białowieskiej

PDF

143-160

12. Koncepcja bezpiecznej ewakuacji ze statków cumujących w rzeczno-morskim porcie Szczecin w przypadku zagrożenia terrorystycznego podczas trwania imprez masowych

PDF

161-172

 

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA

1. Zastosowanie symulacji wirtualnej do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektu na przykładzie terminalu lotniczego

PDF

173-183

2. Ocena jakości wody zasilającej stałe urządzenia gaśnicze wodne w aspekcie jej oddziaływania na stan techniczny urządzeń

PDF

185-193

3. Wybrane problemy zasilania w wodę instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w wysokich budynkach mieszkalnych

PDF

195-198

4. Zastosowanie technologii skaningu laserowego i termowizji do inwentaryzacji tunelu i znajdujących się w nim urządzeń przeciwpożarowych

PDF

199-214

5. Możliwości stosowania technologii oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych w tunelach drogowych

PDF

215-222

6. Stosowanie systemów kaset straży pożarnej – zapewnienie dostępu do obiektu w przypadku nieobecności personelu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

PDF

223-229

 

 

INŻYNIERIA POŻAROWA

1. Sposób doprowadzenia powietrza kompensacyjnego a wzdłużna wentylacja pożarowa stacji metra

PDF

231-241

2. Bariera powietrzna jako podział przestrzeni o charakterze liniowym w warunkach pożaru

PDF

243-251

3. Ocena bezpieczeństwa użytkowników tunelu drogowego z wentylacją wzdłużną w warunkach pożaru przy wykorzystaniu narzędzi modelowania numerycznego

PDF

253-263

 

 

RATOWNICTWO I MEDYCYNA KATASTROF

1. Niski poziom wiedzy pracowników zespołów ratownictwa medycznego na temat medycznych działań ratowniczych wykonywanych przez strażaków-ratowników

PDF

265-273

 

 

CERTYFIKACJA, APROBATY I REKOMENDACJE

1. Analiza wymagań dla instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w wysokich budynkach mieszkalnych

PDF

275-284

 

 

POBIERZ CAŁY NUMER

PDF