Abstract

Aim: The aim of the article is to present the method of dispatching the units of the Volunteer Fire Service of the national rescue and firefighting system (OSP KSRG) to long-term rescue operations and to characterize the logistic protection of the units during such operations. The example of the 2010 floods in the Świętokrzyskie region was used as the basis for the analysis.

Methodology: During the preparation of the article, the method of analysis was used to explore in more depth the issue of logistic protection of units in long-term rescue operations. A critical analysis of the literature on the subject proved important. Also used was a case study of the logistic protection of OSP KSRG units during the 2010 floods in the Świętokrzyskie region.

Conclusions: OSP KSRG units involved in a long-term rescue operation do not have their own logistical facilities, additional equipment or stocks of propellants and grease in sufficient quantities. Therefore, there is a need to implement new solutions aimed at modifying the procedures for logistical security of OSP units participating in long-term rescue operations. The analysis of the case study showed that the autonomy of OSP KSRG units in long-term rescue operations should include securing basic supplies: water, food, liquid fuels and grease, as well as the ability to create their own welfare facilities, including their own sleeping bags, as and tents, field beds, blankets, which will allow firefighters to rest on an ad hoc basis during the action. The use by OSP units of logistic protection capabilities based on local field resources requires the development of guidelines and procedures for the use of the resources in question, as well as an indication of the type of services needed. During the development of rescue plans, entities providing specific logistic services to OSP units should be listed.

Keywords: Volunteer Fire Service, State Fire Service, national rescue and firefighting system, logistic protection, action logistics, long-term rescue operations

Type of article: case study

Bibliography:

 1. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r.
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057).
 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2022 poz. 1969).
 4. https://www.gov.pl/web/mswia/ochotnicze-straze-pozarne [dostęp: 17.10.2022].
 5. Gierski E., Efektywność dowodzenia, Wyd. Firex , Warszawa 1997.
 6. Abgarowicz G., Ślosorz Z., Kompetencje organów zarządzania kryzysowego w zakresie utrzymania ciągłości realizacji zadań ratowniczych, w: Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych, J. Roguski (red.),Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2015, s. 19–20.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2021 poz. 1737 z późn. zm.).
 8. Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Wyd. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2016.
 9. Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Wyd. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2013.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania (Dz.U. 1997 Nr 160, poz. 1098).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U. 2013 poz. 709).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U. 1998 Nr 94, poz. 598, z późn. zm.).
 13. Ramowe wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia terenu powiatu do zadysponowania zasobów ratowniczych, Wyd. KG PSP, Warszawa 2012.
 14. Wróblewski D., Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej, Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2016.
 15. Zasady organizowania działań ratowniczych, Wyd. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2013.
 16. Raport podsumowujący przeciwpowodziowe działania ratownicze i działania związane z likwidacją zagrożeń podczas powodzi maj–czerwiec 2010 r., KG PSP, Warszawa 2010.