Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawianie sposobu dysponowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (OSP KSRG) do długotrwałych akcji ratowniczych oraz scharakteryzowanie zabezpieczenia logistycznego jednostek podczas tego rodzaju działań. Za podstawę analizy posłużył przykład akcji powodziowej w rejonie województwa świętokrzyskiego z 2010 roku.

Metodologia: Podczas pracy nad artykułem zastosowano metodę analizy, która została wykorzystana do pogłębienia problematyki zabezpieczenia logistycznego jednostek w długotrwałych akcjach ratowniczych. Istotna okazała się krytyczna analiza literatury przedmiotu. Wykorzystano także studium przypadku zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP KSRG podczas akcji powodziowej w rejonie województwa Świętokrzyskiego z 2010 roku.

Wnioski: Jednostki OSP KSRG uczestniczące w długotrwałej akcji ratowniczej nie posiadają własnego zaplecza logistycznego, dodatkowego sprzętu ani zapasów materiałów pędnych i smarów w wystarczającej ilości. Tym samym, istnieje konieczność wdrożenia nowych rozwiązań zmierzających do modyfikacji procedur zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP uczestniczących w długotrwałych akcjach ratowniczych. Analiza studium przypadku wykazała, że autonomiczność jednostek OSP KSRG w długotrwałych akcjach ratowniczych powinna obejmować zabezpieczenie w podstawowe środki zaopatrzenia: wodę, żywność, paliwa płynne i smary oraz możliwość tworzenia własnego zaplecza socjalnego, obejmującego śpiwory oraz namioty, łóżka polowe i koce, które to pozwoli na doraźny wypoczynek strażaków w czasie akcji. Korzystanie przez jednostki OSP z możliwości zabezpieczenia logistycznego w oparciu o lokalne zasoby terenowe wymaga opracowania wytycznych i procedur korzystania z przedmiotowych zasobów, a także wskazania rodzaju niezbędnych usług. Podczas opracowywania planów ratowniczych powinny być typowane podmioty świadczące konkretne usługi logistyczne dla OSP.

Słowa kluczowe: Ochotnicza Straż Pożarna, Państwa Straż Pożarna, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, zabezpieczenie logistyczne, logistyka akcji, długotrwałe akcje ratownicze

Typ artykułu: studium przypadku

Bibliografia:

 1. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r.
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057).
 3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2022 poz. 1969).
 4. https://www.gov.pl/web/mswia/ochotnicze-straze-pozarne [dostęp: 17.10.2022].
 5. Gierski E., Efektywność dowodzenia, Wyd. Firex , Warszawa 1997.
 6. Abgarowicz G., Ślosorz Z., Kompetencje organów zarządzania kryzysowego w zakresie utrzymania ciągłości realizacji zadań ratowniczych, w: Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych, J. Roguski (red.),Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2015, s. 19–20.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2021 poz. 1737 z późn. zm.).
 8. Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Wyd. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2016.
 9. Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Wyd. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2013.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania (Dz.U. 1997 Nr 160, poz. 1098).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U. 2013 poz. 709).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U. 1998 Nr 94, poz. 598, z późn. zm.).
 13. Ramowe wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia terenu powiatu do zadysponowania zasobów ratowniczych, Wyd. KG PSP, Warszawa 2012.
 14. Wróblewski D., Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej, Wyd. CNBOP-PIB, Józefów 2016.
 15. Zasady organizowania działań ratowniczych, Wyd. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2013.
 16. Raport podsumowujący przeciwpowodziowe działania ratownicze i działania związane z likwidacją zagrożeń podczas powodzi maj–czerwiec 2010 r., KG PSP, Warszawa 2010.