Abstract

Aim: The aim of the article is to present the legal aspects of the use of new technologies. Accelerating the progress of civilization through the rapid development of technology is a challenge for both the legislator and entities who, when applying the law, interpret imperfect regulations or have to deal with the lack of regulations on a daily basis. In this publication, the author discusses legal aspects related to the development and implementation of new technologies and answers the question whether the applicable regulations combine the intentions of the creators of the regulations with social and economic needs.

Introduction: The essence of all development is the improvement and expansion of human and technological capabilities and potential. Civilizational development is a system of interconnected vessels based on mutual social, cultural and technological interdependencies, and all these spheres of public life are inextricably linked with legal regulations. Without elementary knowledge of regulations, it would be difficult to make rational decisions regarding everyday life, therefore legal standards should include solutions adequate to the needs of citizens and the economy. In case of new technologies, which are subject to continuous and dynamic changes, the traditional norm-setting model known as hard law does not fully achieve its goals, and what is more, the applicable law does not keep up with the development of new technologies.

Methodology: he article describes the current state of knowledge in the field of selected aspects of new technology law. The work uses theoretical research methods, including the analysis of applicable regulations and the literature and views of the doctrine, as well as the results of the research work of the author of the publication.

Conclusions: Current legal regulations do not keep up with new technologies. The legislative process itself is complicated and very long. The introduction of new regulations and legislative changes requires, among others, inter-ministerial and social arrangements, work in Sejm and Senate committees, voting in Parliament, and finally the signature of the President of the Republic of Poland. The above-mentioned legal activities take time, and new technologies mean variability and dynamism – a constant fight against time. The development of technology is certainly a new challenge for legislators, for whom cooperation with the scientific community and representatives of various technological industries is an opportunity to create regulations that support rather than limit the development of 21st century technologies.

Keywords: law of new technologies, technological revolution, security, implementation of innovations

Type of article: review article

Bibliography:

 1. Instytut Analiz Rynku Pracy, Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy, raport opracowany w oparciu o przegląd literatury przedmiotu na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2022, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Prognozowane-zmiany-na-rynku-pracy_przegld-scenariuszy.pdf [dostęp: 10.11.2022].
 2. Wyszomirska M., Outline of the activities of research institutes and their impact on the development of innovation in the polish economy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2022, 59, 25–32, https://doi.org/10.34739/zn.2022.59.03.
 3. Przemówienie Przewodniczącego Forum Klausa Schwaba podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, 18.01.2016, https://www.euractiv.pl [dostęp: 10.11.2023].
 4. Rabajczyk A., Wyszomirska M., Zboina J., Wybrane aspekty stosowania nanotechnologii – rozwiązania i wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz w obszarze regulacyjnym, referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo strażaków w działaniach ratowniczych, Akademia Pożarnicza, Warszawa 17–18.10.2023.
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2023 poz. 1170).
 6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2023 poz. 1689 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344).
 8. Śledziewska K., Włoch R., Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, https://delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04 [dostęp: 10.11.2023].
 9. Kosowski B., Luzar A., Wybrane media społecznościowe w komunikacji kryzysowej na przykładzie pożaru katedry Notre Dame, SFT Vol. 56 Issue 2, 2020, pp. 6–20, https://doi.org/10.12845/sft.56.2.2020.1.
 10. Zboina J., Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych. Wyniki badań i rekomendacje, CNBOP-PIB, Józefów 2017.
 11. Koss A., Wyszomirska M., Zambrzycki P., Wybrane aspekty ochrony zabytków w kontekście działalności Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na rzecz ochrony, konserwacji i zabezpieczania dzieł sztuki oraz zabytków i obiektów zabytkowych, „Ochrona Ludności i Dziedzictwa Kulturowego” 2023, 2, 31–50, htttps://doi.org.10.4467/29563763.OLDK.23.003.17761.
 12. Wyszomirska M., Prawnopodatkowe aspekty działalności instytutów badawczych. Rozważania na gruncie nauki i praktyki, CNBOP-PIB, Józefów 2022, https://doi.org.10.17381/2022.2.