Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest omówienie kwestii podatkowych związanych z rozliczeniem dotacji na realizację projektów w obszarze ,,Bezpieczeństwo i Obronność”. Beneficjenci dotacji napotykają bowiem na liczne problemy z interpretacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, co może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi w przypadku niewłaściwego zastosowania ustawy VAT. Niniejsza publikacja analizuje i wskazuje rozwiązania tych problemów, które są najczęściej podnoszone przez konsorcja zarówno we wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, jak i w skargach do sądów administracyjnych obu instancji.

Wprowadzenie: Wśród istotnych form działalności na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa szczególną rolę odgrywają projekty naukowe i badawczo- rozwojowe, które nie tylko zwiększają potencjał podmiotów naukowych i przemysłowych, ale tworzą również polskie know-how w zakresie krytycznych technologii w obszarze ,,Bezpieczeństwo i obronność”. Realizacja projektów finansowanych ze środków budżetu państwa nakłada na beneficjentów obowiązek ściśle określonego sposobu rozliczania środków publicznych, zarówno przez stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych, konstruowania zawieranych umów cywilnych z uwzględnieniem faktu dysponowania środkami z dotacji, jak też dopełnienia szczególnej staranności w rozliczeniach podatkowych z aparatem skarbowym.

Metodologia: W pracy wykorzystano teoretyczne metody badawcze, w tym analizę literatury, wyroków sądów powszechnych oraz sądów wojewódzkich i Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również interpretacje podatkowe wydane przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej. W publikacji dokonano również wykładni przepisów krajowych oraz dyrektyw i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wnioski: Prawo podatkowe to gałąź prawa, która wzbudza największe emocje i kontrowersje. Dotyka bowiem nas wszystkich, zaś w przypadku nieprawidłowego zastosowania przepisów – wywołuje poważne skutki finansowe. Członkowie konsorcjów realizujących projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pozostają również podatnikami, którym autorka artykułu zaproponowała wykładnie przepisów ustawy VAT oraz omówiła orzecznictwo krajowe i unijne, aby ułatwić konsorcjom prawidłową realizację obowiązków podatkowych.

Słowa kluczowe: opodatkowanie VAT dotacji, kwalifikowalność wydatków, prawo do odliczenia podatku naliczonego, przeniesienie autorskich praw majątkowych na Skarb Państwa, komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Typ artykułu: artykuł przeglądowy