Proces recenzji

  1. Wstępna ocena formalna – Nadesłany artykuł jest poddawany ocenie formalnej przez Redakcję (zgodność z profilem czasopisma oraz z wymogami technicznymi), a następnie kierowany do redaktora działu tematycznego.
  2. Kwalifikacja przez Komitet Redakcyjny – Po zaakceptowaniu artykułu przez redaktora działu Redakcja konsultuje poprawność stylistyczną z redaktorami językowymi oraz obliczenia statystyczne z redaktorem statystycznym, jeżeli istnieje taka potrzeba. Artykuł trafia na listę artykułów oczekujących na publikację w Czasopiśmie oraz pod obrady Komitetu Redakcyjnego i po akceptacji kierowany jest do recenzentów.
  3. Proces recenzji – Artykuł przesyłany jest do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie (wyższych lub równych stopniem naukowym z autorem), i nie są powiązani z autorem/autorami. Zarówno autor, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości zgodnie z zasadą double-blind review (podwójnie ślepa recenzja). Po otrzymaniu przez Redakcję dwóch arkuszy recenzji autor informowany jest o ewentualnych uwagach i poprawkach recenzenckich, które powinien nanieść na tekst.
  4. Decyzja o publikacji artykułu – Jeżeli jeden z recenzentów dopuści tekst do druku, a drugi odrzuci, redaktor działu, do którego zakwalifikowano artykuł, oraz Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzjach i ostatecznej wersji artykułu podejmują decyzję o skierowaniu go do trzeciego recenzenta. W sytuacji, gdy trzeci recenzent odrzuci artykuł, Redakcja wycofuje tekst z listy oczekujących na publikację w Czasopiśmie oraz informuje o swojej decyzji autora artykułu.
  5. Konsultacja z Radą Naukową – Po pomyślnym przejściu procedury recenzyjnej tytuł i abstrakt artykułu jest konsultowany z członkami Rady Naukowej SFT – organem opiniującym naukowy kierunek czasopisma.

Proces recenzyjny trwa ok. 2 miesiące.

Redakcja umożliwia opublikowanie artykułu w trybie przyspieszonym. Odpłatność dla autora lub instytucji finansującej badania wynosi 800 zł. Opłata uiszczana jest po wstępnej ocenie merytorycznej artykułu i zakwalifikowaniu pracy do procedury recenzyjnej. Pokrywane są z niej koszty związane z procesem publikacyjnym. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia artykułu po etapie recenzji.