Proces recenzji

  1. Wstępna ocena formalna – Nadesłany artykuł jest poddawany ocenie formalnej przez Redakcję (zgodność z profilem czasopisma oraz z wymogami technicznymi) i wstępnie kwalifikowany tematycznie.
  2. Kwalifikacja przez Komitet Redakcyjny – Po zaakceptowaniu artykułu przez właściwego tematycznie redaktora Redakcja konsultuje poprawność stylistyczną z redaktorami językowymi oraz obliczenia statystyczne z redaktorem statystycznym oraz radą naukową, jeżeli istnieje taka potrzeba.
  3. Proces recenzji – Artykuł przesyłany jest do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie (wyższych lub równych stopniem naukowym z autorem), i nie są powiązani z autorem/autorami. Zarówno autor, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości zgodnie z zasadą double-blind review (podwójnie ślepa recenzja). Po otrzymaniu przez Redakcję dwóch arkuszy recenzji autor informowany jest o ewentualnych uwagach i poprawkach recenzenckich, które powinien nanieść na tekst.
  4. Decyzja o publikacji artykułu – Jeżeli jeden z recenzentów dopuści tekst do druku, a drugi odrzuci  Redakcja podejmuje decyzję o skierowaniu go do trzeciego recenzenta. W sytuacji, gdy trzeci recenzent odrzuci artykuł zostaje wycofany z publikacji, a autor poinformowany o tej decyzji. Wszystkie ostateczne decyzje oraz pliki do druku są autoryzowane przez Redaktora Naczelnego.

Proces recenzyjny trwa ok. 2 miesiące.

Redakcja umożliwia opublikowanie artykułu w trybie przyspieszonym. Odpłatność dla autora lub instytucji finansującej badania wynosi 800 zł. Opłata uiszczana jest po wstępnej ocenie merytorycznej artykułu i zakwalifikowaniu pracy do procedury recenzyjnej. Pokrywane są z niej koszty związane z procesem publikacyjnym. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia artykułu po etapie recenzji.