Informacje

PUNKTY MEiN

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Safety & Fire Technology” przyznawanych jest 40 pkt do dorobku naukowego autora.

Półrocznik znajduje się na poz. 29824 załącznika dostępnego na stronie z treścią komunikatu (zobacz tutaj).

OPŁATY AUTORSKIE

Redakcja nie pobiera opłat za publikację artykułów. Wyjątek stanowią artykuły zgłaszane w trybie przyspieszonym. Odpłatność dla autora lub instytucji finansującej badania wynosi 800 zł. Opłata uiszczana jest po wstępnej ocenie merytorycznej artykułu i zakwalifikowaniu pracy do procedury recenzyjnej. Pokrywane są z niej koszty związane z procesem publikacyjnym. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia artykułu po etapie recenzji.

PRAWA AUTORSKIE

Autor

Podczas zgłaszania artykułu we właściwej rubryce należy podać pełną nazwę instytucji, do których autorzy afiliują, a także adresy korespondencyjne (adresy e-mailowe). Autorzy proszeni są także o załączenie krótkiej noty biograficznej (ok. 50 słów). W systemie należy także podać identyfikatory ORCID wszystkich autorów. Jeśli artykuł ma więcej niż jednego autora, należy podać udział procentowy poszczególnych osób w powstaniu artykułu. Redakcja zobowiązuje się do zachowania poufności informacji dotyczących szczegółowych danych osobowych autorów i recenzentów.

Współautorstwo artykułu

Zgodnie z definicją współautorstwa zawartą w publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej” to pojęcie należy rozumieć w następujący sposób:
“Współautor to każdy, kto napisał niewielki nawet jego fragment, wniósł twórczy wkład w jego koncepcję lub układ, brał udział w projektowaniu badań naukowych, których wynikiem jest dany utwór. Współautorem nie jest osoba, która wykonywała czynności administracyjne związane z pracą nad stworzeniem dzieła naukowego (np. szef placówki naukowej, osoba pozyskująca środki do badań, osoba zbierająca dane lub wykonująca obliczenia statystyczne). Prawa do współautorstwa nie nabywa również konsultant, dzielący się swą wiedzą”.

W związku z powyższym Redakcja zobowiązuje autorów do podawania w artykułach wkładu procentowego oraz wykazywanie zakresu wkładu poszczególnych współautorów w powstanie artykułu, czyli tzw. atrybucji (autor koncepcji, założeń, metod) – tę informację należy wprowadzić w zakładce „Autorzy” w systemie Editorial podczas składania pracy.
W zakładce tej należy również podać informację o źródle finansowania badań. Odpowiedzialność za prawdziwość powyższych danych ponosi osoba przedkładająca artykuł do druku.

Copyright

Autor przesyła do Wydawcy pocztą tradycyjną umowę licencyjną, w której udziela CNBOP-PIB niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na określonych w umowie polach eksploatacji. Na tej podstawie redakcja publikuje i powiela artykuł w wersji drukowanej i elektronicznej (w tym również na stronie internetowej CNBOP-PIB) oraz zamieszcza go w innych zintegrowanych naukowych źródłach informacyjnych z możliwością wglądu, pobierania i zwielokrotniania. W umowie Autor poświadcza również, że praca nie była wcześniej publikowana, a także nie narusza ona praw autorskich innych osób.

Umowa licencyjna i wydawnicza