Abstrakt

Wprowadzenie: Artykuł zawiera rezultaty badań doświadczalnych oraz obliczenia numeryczne wyznaczenia wartości temperatury zapłonu (flash point) dla wybranych mieszanin cieczy palnych. Badania doświadczalne przeprowadzono w standardowym urządzeniu badawczym firmy Walter Herzog GmbH, typ HFP-339, działający w oparciu o metodę Pensky-Martens [5]. Badania numeryczne zrealizowano w opracowanym przez autorów kodzie numerycznym przy wykorzystaniu MS Excell i Visual Basic, z wykorzystaniem modeli dla mieszanin idealnych i nieidealnych. Wykonano również analizę porównawczą uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe: temperatura zapłonu, ciecze palne, spalanie cieczy, wybuchowość

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy