Abstrakt

Wprowadzenie: Badania bezpieczeństwa trwają od lat. Dyskusje dotyczące bezpieczeństwa mieszczą się w wielu dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują nauki społeczne, a w nich nauki o bezpieczeństwie. Wskazuje to na interdyscyplinarność tej problematyki, a tym samym na ogromne znaczenie dla człowieka, grupy społecznej, narodów, państw, organizacji międzynarodowych itd. Naukowa eksploracja problematyki związanej z bezpieczeństwem nie pozwala dziś wyodrębnić wspólnych kryteriów dla przywołanych powyżej dziedzin i dyscyplin naukowych, które w sposób jednoznaczny pozwoliłyby na wprowadzenie do nauki wspólnej typologii bezpieczeństwa. Świadomość tego nie zwalnia jednak z poszukiwania takich rozwiązań. Jest to przedsięwzięcie trudne i złożone. Jego istotą jest bowiem poszukiwanie wspólnych płaszczyzn i naukowo uzasadnione niwelowanie różnic. Artykuł ten jest próbą takiej przeglądowej, naukowej eksploracji. W jej efekcie zaprezentowano typologię bezpieczeństwa, która ponad wszelką wątpliwość nie jest rozwiązaniem ostatecznym, a jedynie głosem w dyskusji. U podstaw tego stanowiska znajdują się rozwiązania wykorzystane w artykule, będące wnioskami z badań prowadzonych przez ekspertów z zakresu nauk o bezpieczeństwie, politologii, stosunków międzynarodowych, ochrony środowiska i prawa. Przedmiotowy artykuł wskazuje na potrzebę konsolidacji wysiłków ekspertów w wielu zakresach bezpieczeństwa. Jest to podstawowy obowiązek ludzi nauki związany z poszukiwaniem racjonalnych rozwiązań służących rozwojowi oraz wypełnieniu służebnej roli nauki wobec człowieka.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenie, typologia, organizacja, system

Typ artykułu: artykuł przeglądowy