Abstrakt

Cel: Przedstawienie wstępnych wyników badań projektu badawczo-rozwojowego pt. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, uzyskanych w ramach zakończonego zadania badawczego: Analiza podstaw prawnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz sformułowanie podstaw poznawczo-metodologicznych systemu zarządzania kryzysowego oraz jego struktury terytorialnej.

Metodologia: Na potrzeby realizacji zadania niezbędne było przeprowadzenie szeregu prac o charakterze analitycznym w zakresie obowiązującego prawa związanego z zarządzaniem kryzysowym, standardów oraz norm, jak również dostępnej literatury przedmiotu. Przeprowadzono także szereg warsztatów eksperckich.

Wyniki: W ramach analizy podstaw prawnych zarządzania kryzysowego oraz podstaw poznawczo-metodologicznych systemu zarządzania kryzysowego opracowano ujednolicony terminologicznie słownik pojęć z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Sporządzono wykaz aktów prawnych w zakresie prawa kryzysowego, które przeanalizowano pod kątem konieczności ich nowelizacji lub eliminacji. Wskazano potrzeby regulacji prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego. Opisana została struktura zarządzania kryzysowego wraz ze wskazaniem wzajemnego współdziałania podmiotów i przedstawieniem ich zadań oraz roli. Przeanalizowano strukturę planów zarządzania kryzysowego oraz proces ich tworzenia na wszystkich szczeblach administracyjnych, a następnie opracowano uniwersalną metodykę ich budowy. Zebrany materiał badawczy przeniesiono na wstępne wymagania do projektowanego systemu.

Wnioski: W ramach zrealizowanego zadania badawczego powstały opracowania teoretyczne o zarządzaniu kryzysowym. Efektem tych prac był słownik ujednolicający i porządkujący terminologię z zakresu bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego oraz zarządzania ryzykiem, studium opisujące system zarządzania kryzysowego w Polsce, role i zadania podmiotów w nim uczestniczących. Zagadnienia poruszone w tych opracowaniach zostały dodatkowo rozszerzone w wydanych w projekcie publikacjach. Planowanym przedsięwzięciem będzie również przygotowanie publikacji obejmującej wyniki prac na strukturą planów zarządzania kryzysowego i uniwersalną metodyką ich opracowania. Badania naukowe pozwoliły na zebranie wymagań niezbędnych do kontynuacji prac naukowych i rozwojowych w celu zaprojektowania i budowy zintegrowanego systemu budowy planów zarządzania kryzysowego. Wyniki realizacji projektu przyczynią się do rozwoju i usprawnienia współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie zarządzania kryzysowego.

Słowa kluczowe: projekt, zarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, plany zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwo, bazy danych, technologie informatyczne

Typ artykułu: doniesienie wstępne