Abstrakt

Cel: Głównym celem prowadzonych badań była identyfikacja wymagań i oczekiwań użytkowników końcowych projektowanej aplikacji w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. Prowadzone badania ankietowe dotyczyły rozpoznania jakości i poziomu wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, stanu realizacji zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a także wymagań dotyczących funkcjonalności aplikacji opracowywanej w ramach realizowanego projektu. Badania ankiety miały na celu dostarczenie informacji dotyczącej współpracy organów zarządzania kryzysowego z podległymi służbami, procesu tworzenia planów zarządzania kryzysowego, praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego, realizacji zadań i konstruowania planów zarządzania kryzysowego oraz potrzeby wykorzystania systemu informatycznego do ich tworzenia. W tym celu, zespoły projektowe poszczególnych konsorcjantów opracowały propozycje pytań sondażowych, do ankiety skierowanej do pracowników organów zarządzania kryzysowego na trzech poziomach administracyjnych: gminna, powiat i województwo. Rezultatem przeprowadzonej ankiety jest zbiór uwag i sugestii pomocnych na etapie opracowania założeń merytorycznych i techniczno-funkcjonalnych w odniesieniu do projektowanego demonstratora.

Metodologia: W celu opracowania jednolitego i spójnego zakresu pracy wykorzystane zostały teoretyczne metody badawcze takie jak: analiza i ocena faktów, synteza (elementarna i przyczynowa), porównanie i uogólnienie.

Wyniki: W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na dwóch poziomach administracyjnych, gmina, powiat, w komórkach zaangażowanych w działania związane z zarządzaniem kryzysowym. W celu zrealizowania tego zamierzenia niezbędne było przeprowadzenie szeregu zadań o charakterze analitycznym w zakresie obowiązującego prawa związanego z zarządzaniem kryzysowym. Zadania wykonane były między innymi w celu przeanalizowania praktyk współpracy ZZK, CZK, ze służbami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych. Uwagę zwrócono także na rolę i zadania przypisywane w systemie zarządzania kryzysowego Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz Państwowej Straży Pożarnej. Otrzymane wyniki nabierają kluczowego znaczenia dla właściwej oceny poziomu bezpieczeństwa na danym terenie oraz potencjału gminy, powiatu, przewidywanego do reagowania w razie wystąpienia zdarzenia niekorzystnego, a także identyfikacji wymagań użytkowników końcowych w odniesieniu do projektowanego oprogramowania.

Wnioski: Wnioski wypływające z ankiet, to ciekawe materiały poznawcze, które dają wiele wskazówek dla projektantów systemu informatycznego, który ma wspomagać pracowników organów zarządzania kryzysowego opracowujących plany zarządzania kryzysowego. Zebrane dane i informacje uzyskane od użytkowników końcowych pozwolą na zidentyfikowanie wymagań oraz analizę ogólnej struktury systemu pod kątem wymagań przedstawionych przez głównych odbiorców projektowanego systemu, co z kolei przyczyni się do stworzenia założeń funkcjonalnych do projektowanej aplikacji. Opracowane wyniki z realizacji zadania, zaimplementowane zostaną do modelu laboratoryjnego oprogramowania budowy planów zarządzania kryzysowego, a także uzupełniony zostanie rejestr wymagań funkcjonalnych oraz zostanie zaprojektowany model ogólny systemu PZK.

Słowa kluczowe: badania ankietowe, projekt, zarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, plany zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwo, bazy danych, technologie informatyczne.