Abstrakt

Cel: Artykuł ma na celu podsumowanie i usystematyzowanie informacji dotyczących doraźnych metod ochrony przed powodzią.

Wprowadzenie: Artykuł porusza trudną tematykę, jaką jest ochrona przeciwpowodziowa. W pracy scharakteryzowano zjawisko powodzi i omówiono poszczególne jej rodzaje z podziałem na rozmiar oraz genezę pochodzenia. Omówiono również krótko najważniejsze akty prawne – europejskie i krajowe, w tym: Dyrektywę 2007/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim zwanej potocznie Dyrektywą Powodziową, Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. W artykule poruszono również niezmiernie ważną kwestię, jaką jest rola edukacji w poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Każda z osób mieszkających na terenach zagrożonych zalaniem powinna zdawać sobie sprawę z ewentualnego zagrożenia i w razie potrzeby wiedzieć, jak należy postępować w takich sytuacjach. W pracy scharakteryzowano stałe metody ochrony przed powodzią, do których zalicza się między innymi wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne i poldery. Oprócz stałych metod ochrony przed powodzią stosuje się również różnego rodzaju doraźne zabezpieczenia – od popularnych worków z piaskiem, poprzez rękawy przeciwpowodziowe, do płotów przeciwpowodziowych. Podjęto również próbę przedstawienia dostępnych na rynku różnego rodzaju doraźnych zabezpieczeń przed powodzią, wśród których między innymi wymienić należy różnego typu rękawy przeciwpowodziowe różniące się między sobą przekrojem, wymiarami oraz materiałem, z którego zostały wykonane. Dodatkowo omówiono również pionowe zapory przeciwpowodziowe, a także scharakteryzowano i opisano główne zalety innych dostępnych na rynku doraźnych zabezpieczeń przed powodzią – płotów przeciwpowodziowych i barier szklanych. W artykule poruszono również tematykę związaną ze sprzętowym zabezpieczeniem terenów zagrożonych powodziami w różnego typu kontenery przeciwpowodziowe takie jak: kontenery przeciwpowodziowe z pompami do wody zanieczyszczonej typu KPpPm, kontenery przeciwpowodziowe z łodziami typu KPpŁ, kontenery przeciwpowodziowe z zaporami typu KPpZ.

Metodologia: Analiza literatury oraz dokumentów źródłowych firm produkujących doraźne metody ochrony przeciwpowodziowej oraz dokumentów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Wnioski: Artykuł porusza tematykę bardzo istotną z punktu widzenia zmian klimatycznych i wydarzeń ostatnich lat, gdy coraz częściej powodzie pokazują swoją siłę. W pracy pokazane są podstawowe metody ochrony przed tą niszczycielską siłą natury, które mogą być stosowane w ramach potrzeby zarówno doraźnej ochrony, jak i ochrony stałej.

Słowa kluczowe: powódź, Dyrektywa Powodziowa, doraźne metody zabezpieczeń przed powodzią, rękawy przeciwpowodziowe

Typ artykułu: artykuł przeglądowy