Abstrakt

Cel: Artykuł jest ostatnią częścią cyklu publikacji pt. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń PSP, zamieszczonych na łamach kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” CNBOP-PIB. Celem publikacji jest przegląd metodologii opisu przypuszczalnych przyczyn pożarów (PPP) w systemach raportowych straży pożarnych wybranych krajów Unii Europejskiej (UE). Artykuł dodatkowo przedstawia wyniki badań rozkładu PPP zarejestrowanych w Informacjach ze zdarzeń PSP za lata 2000-2012, dotyczących pożarów obiektów mieszkalnych w skali kraju (Polska) i miasta (Warszawa).

Wprowadzenie: Wstęp do wprowadzenia to najistotniejsze wnioski z poprzedzających bieżący artykuł publikacji nt. oceny stopnia bezpieczeństwa w aspekcie pożarów [2], miejscowych zagrożeń [3] i czasowo-przestrzennej charakterystyki pożarów obiektów mieszkalnych (POM) Warszawy [4]. Wprowadzenie zawiera przegląd struktury opisu PPP wraz z dodatkowymi danymi dotyczącymi przyczyn pożarów, zawartymi w raportach polskiej, brytyjskiej, szwedzkiej, fińskiej, węgierskiej i rumuńskiej straży pożarnej. Dodatkowo zawiera zarys wybranych funkcjonalności systemów wspomagających raportowanie w Polsce, Szwecji i Finlandii.

Metodologia: Badaniom poddano wyselekcjonowane z systemu raportowego PSP (SWD-ST) Informacje ze zdarzeń za lata 2000- 2012 dotyczące wyłącznie POM. Wyselekcjonowane zdarzenia poddano procesowi geokodowania i wizualizacji w skali kraju – na podkładzie siatki kartograficznej 25 km – oraz aglomeracji warszawskiej – na podkładzie siatki kilometrowej. Przedstawiono ranking powiatów (miast) z największą i najmniejszą liczbą POM. Opisano strukturę PPP zagregowanych do poziomu kraju i Warszawy. Zbadano częstości występowania 37 PPP w stosunku do liczby POM. Przyczyny zgrupowano do kategorii czynnika ludzkiego (spowodowane przez człowieka działającego w sposób bezpośredni lub pośredni), czynnika technicznego (wady urządzeń, instalacji lub innych elementów konstrukcyjnych budynku) i nieznanych.

Wnioski: Wyniki badań wskazują na odmienną strukturę informacyjną systemów raportowych straży pożarnych UE w aspekcie przyczyn pożarów, jak również klasyfikacji zdarzeń. Na podstawie badań wnioskuje się, że najprawdopodobniej około 60% POM na poziomie kraju i 73% na poziomie miasta spowodowanych jest działaniem czynnika ludzkiego. Udział czynników technicznych kształtuje się odpowiednio na poziomie 19% i 11%, a nieznanych 21% i 16%.

Słowa kluczowe: pożary, bezpieczeństwo pożarowe, zagrożenia pożarowe, pożary obiektów mieszkalnych, statystyka pożarowa, przyczyny pożarów, dochodzenie popożarowe

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy