Abstrakt

Cel: Opracowanie ma na celu szacunkowe wyznaczenie społeczno-ekonomicznych kosztów pożarów w Polsce.

Wprowadzenie: W Polsce nie były do tej pory prowadzone programy badawcze oraz statystyczne związane z tematyką opracowania. Niewątpliwie jest to obszar wymagający głębszych studiów, niemniej jednak wyniki analizy przedstawione w opracowaniu mogą stanowić podstawę do wykorzystania przy prowadzonych w Polsce projektach i programach badawczych oraz być punktem wyjścia do prowadzenia dalszych badań w przedmiotowym obszarze. Pokazane w opracowaniu koszty mają charakter szacunkowy, opracowanie zawiera analizę przeprowadzoną według przyjętych założeń charakteryzujących się pewnymi uproszczeniami i uogólnieniami.

Metodologia: W trakcie przeprowadzania analizy kosztów pożarów przeprowadzono autorską analizę dostępnych danych statystycznych i prognoz oraz wykorzystano dopracowaną i szczegółową metodę PANDORA’2013 służącą do oceny kosztów wypadków i kolizji drogowych. W celu ustalenia kosztów ofiar śmiertelnych pożarów zostały oszacowane przyszłe straty budżetu państwa poprzez określenie utraty jednostkowego produktu krajowego brutto (na jedną osobę aktywną zawodowo). Analizie został poddany wskaźnik dotyczący liczby pracowników, czyli liczba wszystkich obywateli pomniejszona o odsetek ludzi poza wiekiem produkcyjnym i dodatkowo pomniejszona o stopę bezrobocia. Dodatkowo uwzględniono, iż ofiara pożaru może być kobietą lub mężczyzną (uśrednienie wieku emerytalnego) i przeanalizowano utracony dochód budżetu państwa w przyszłości związany z utratą osoby (kobiety lub mężczyzny) aktywnej zawodowo.

Wnioski: Z przeprowadzonej analizy wynika, iż szacowanie kosztów pożarów jest procesem bardzo złożonym i długotrwałym. Wymaga dostępu do pełnych i solidnych danych statystycznych oraz ciągłej aktualizacji przyjętej metodologii. Jednocześnie uzyskane wyniki potwierdzają znaczny wpływ kosztów pożarów na koszt funkcjonowania państwa i utratę przyszłych dochodów gospodarki krajowej. Działania związane ze zmniejszaniem liczby ofiar pożarów mogą mieć wpływ na ograniczanie przyszłych utraconych dochodów budżetu państwa, co powoduje możliwości poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania (w budżecie centralnym) tego typu działań. Każde działanie powodujące ograniczenie liczby pożarów oraz liczby ofiar i liczby osób rannych jest niewątpliwie efektywne ekonomicznie, chociaż nie jest to ani jedyny, ani najważniejszy argument za prowadzeniem tego typu przedsięwzięć.

Słowa kluczowe: koszty pożarów, straty pożarowe, ofiary pożarów, utrata dochodów, koszty akcji ratowniczej

Typ artykułu: artykuł przeglądowy