Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia ochrony zewnętrznej i monitorowanie obszaru chronionego na przykładzie zabezpieczeń portu morskiego. Na jego terenie można wyróżnić strefy wymagające różnego podejścia do aspektu ochrony, dając w ten sposób pełny obraz systemu ochrony infrastruktury krytycznej obiektów specjalnych.

Wprowadzenie: Obecne zdobycze techniki w zakresie systemów ochrony obiektów infrastruktury krytycznej oferują mnogość rozwiązań z zakresu funkcjonalności i możliwości. Tworząc system bezpieczeństwa obiektu, należy przede wszystkim na poziomie działania procedur bezpieczeństwa zapewnić ich wzajemną komplementarność względem poszczególnych podmiotów je realizujących. W ujęciu systemu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej podmiotami realizującymi procedury systemu bezpieczeństwa są zarówno techniczne środki ochrony, jak i służby ochrony. Wymaga to odpowiedniego zarządzania pracą poszczególnych elementów systemu z uwzględnieniem ich możliwości i kompetencji. Ponadto projektowany system ochrony powinien być spójny nie tylko pod względem procedur, lecz również z uwzględnieniem technicznego aspektu działania poszczególnych podsystemów ochrony. W tym celu należy zapewnić integrację poszczególnych podsystemów w centrum nadzoru, które odpowiada za prawidłowy przepływ informacji pomiędzy podmiotami obecnymi w systemie bezpieczeństwa i koordynuje ich pracę.

Wyniki: W artykule zostały przedstawione kluczowe zagadnienia ochrony technicznej obiektów infrastruktury krytycznej w ujęciu ochrony zewnętrznej i wewnętrznej. Autorzy zarysowali podstawowe problemy wykorzystania perymetrycznych czujników specjalnych oraz dalekozasięgowych systemów wizualizacji zdarzeń wspomagających działania służb ochrony fizycznej. Przedstawiono również problematykę systemów integrujących umożliwiających, adekwatną do potrzeb, obsługę systemów ochrony w zakresie BMS w powiązaniu z czujnikami ochrony zewnętrznej.

Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż głównym kryterium doboru elementów systemów ochrony infrastruktury krytycznej jest budżet. Widać wyraźne trendy w wyborze przez inwestorów systemów opartych głównie o detekcję wizualną. Systemy takie, mimo iż oferują wiele funkcjonalności, nie są idealnym rozwiązaniem ze względu na zmienne warunki oświetleniowe. Dodatkowo dają złudne przeświadczenie o ograniczaniu kosztów poprawnie funkcjonującego systemu ochrony. Dlatego kluczowe jest odpowiednie dopasowanie systemu ochrony do potrzeb i wymagań danego obiektu.

Słowa kluczowe: zintegrowane systemy ochrony, infrastruktura krytyczna, system integrujący

Typ artykułu: artykuł przeglądowy