Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest analiza podstawowych komponentów kształtujących uogólniony, społeczny wizerunek Straży Pożarnej jako jednego z zasadniczych filarów systemu bezpieczeństwa państwowego. Autor rekonstruuje rozpowszechniony w zbiorowej świadomości obraz służby pożarniczej na podstawie badań empirycznych diagnozujących poziom prestiżu, reputacji i zaufania, jakim cieszy się zawód oraz profesjonalna działalność jej przedstawicieli.

Wprowadzenie: W strukturze artykułu wyróżniono dwie części: przeglądową i empiryczną. W pierwszej z nich przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące problematyki oraz sposobów pojmowania wizerunku i bezpieczeństwa. Szczególnie uwzględniono tu osiągnięcia nauk społecznych. W drugiej części analizowane są wyniki wybranych badań opinii publicznej prowadzonych w ostatnich latach przez ogólnopolskie (CBOS, TNS OBOP) oraz międzynarodowe (GfK Custom Research) pracownie badawcze na reprezentatywnych grupach ankietowanych osób. Przywołane są tutaj badania opinii ukazujące poziom społecznego zaufania (bądź też braku zaufania) w stosunku do instytucji związanych z ochroną bezpieczeństwa, w tym również zaufania wobec Straży Pożarnej. Sondaże dotyczą także prestiżu zawodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz społecznych przekonań co do optymalnego wynagrodzenia ich przedstawicieli.

Metodologia: W artykule dokonano analizy danych zgromadzonych metodą sondażu. Jest to metoda badań ilościowych pozwalająca poznać społeczne opinie formułowane w odniesieniu do różnorodnych zjawisk życia publicznego. Wykorzystane sondaże ankietowe przeprowadzone zostały na reprezentatywnych próbach liczących od jednego tysiąca ankietowanych (sondaże polskich pracowni) do ponad 27 tysięcy badanych osób (sondaż European Trusted Brands).

Wnioski: Wyniki zawarte w raportach badawczych pozwalają wnioskować, że w aktualnych realiach społecznych spośród wszystkich formacji i służb publicznych działających w sferze bezpieczeństwa, Straż Pożarna obdarzana jest przez obywateli najwyższym zaufaniem i prestiżem. Porównanie i synteza różnorodnych wskaźników uzyskanych w reprezentatywnych badaniach opinii pozwalają nakreślić jednoznacznie pozytywny, dobrze ustabilizowany wizerunek Straży Pożarnej oraz profesji strażaka. Przy czym z zestawienia i analizy porównawczej wskaźników polskich oraz międzynarodowych badań wynika, iż zaufanie do służby pożarniczej w Polsce na tle innych krajów europejskich kształtuje się na podobnym poziomie.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Straż Pożarna, wizerunek, zaufanie, prestiż

Typ artykułu: artykuł przeglądowy