Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia kolejnych etapów procesu dopuszczania do użytkowania pojazdów pożarniczych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa strażaków.

Wprowadzenie: Użytkownicy końcowi, decydując się na wybór danego sprzętu pożarniczego, oczekują spełnienia przede wszystkim trzech warunków: bezpieczeństwa, ergonomii i funkcjonalności. Co więcej wysoka skuteczność oraz niezawodność działania wyposażenia i sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jest warunkiem koniecznym do spełnienia z uwagi na powodzenie prowadzonych działań oraz zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób ratowanych, jak i samych ratowników. Aby wyjść naprzeciw wymaganiom i potrzebom jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce wprowadzono system dopuszczeń. W niniejszym artykule, na przykładzie pojazdów pożarniczych, przedstawiono kolejne etapy procesu dopuszczenia wyrobów do użytkowania oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa strażaków. Omówiono aktualne przepisy prawa w zakresie dopuszczania pojazdów do użytkowania oraz przedstawiono główne założenia oraz przebieg procesu dopuszczenia. Zwrócono również uwagę na znaczenie nadzoru nad udzielonymi dopuszczeniami, realizowanego na drodze kontroli dopuszczeń. Poruszono również kwestie posługiwania się świadectwem dopuszczenia, odpowiedzialności za wyrób oraz wprowadzania zmian mogących mieć odzwierciedlenie w zapisach świadectwa dopuszczenia.

Metodologia: W artykule przeanalizowano literaturę przedmiotu. Treść opracowano w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie zarówno wprowadzania samochodów pożarniczych do użytkowania, jak i ich klasyfikacji, podziału oraz oznaczenia. Literaturę stanowią dodatkowo procedury opracowane przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB.

Wnioski: System dopuszczeń oparty na ściśle określonych wymaganiach i sposobie postępowania stanowi skuteczne narzędzie selekcji pojazdów pożarniczych trafiających na polski rynek. Znaczenie tego systemu dla bezpieczeństwa jednostek ochrony przeciwpożarowej jest znaczące. Dostarcza on bowiem odbiorcom szereg istotnych informacji na temat przedmiotowych wyrobów, co ułatwia podjęcie decyzji w zakresie zakupu pojazdu wprowadzonego do użytkowania na zasadach zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniającego nie tylko oczekiwania samych użytkowników końcowych, ale i przede wszystkim wymagania z uwagi na ich bezpieczeństwo.

Słowa kluczowe: znaczenie, system dopuszczeń, dopuszczenie do użytkowania, pojazd, pojazd pożarniczy, samochód pożarniczy, podział, klasyfikacja, oznaczenie, WTO, kontrola dopuszczenia