Abstrakt

Cel: Działalność jednostek certyfikujących wyroby w obszarze dobrowolnym nabiera z roku na rok coraz większego znaczenia. Jednostki krajowe i europejskie prowadzą tę działalność według określonych kryteriów i zasad wynikających m. in. z przepisów prawa, norm oraz wytycznych organów akredytujących i notyfikujących. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie przykładów praktyki wybranych jednostek certyfikujących w zakresie dobrowolnej certyfikacji wyrobów i jej znaczenia dla rynku wyrobów na przykładzie certyfikacji wyrobów budowlanych służących do ochrony przeciwpożarowej i innych.

Wprowadzenie: W Polsce i Europie funkcjonują obowiązkowe systemy oceny wyrobów. Należy jednak zwrócić uwagę, że rynek wyrobów budowlanych, w tym stosowanych do ochrony przeciwpożarowej jest bardzo dynamiczny. Istnieje wiele wyrobów, których ocena według obowiązkowych systemów nie jest możliwa. Producenci takich wyrobów mają trudności ze sprzedażą swoich wyrobów, ponieważ nie mogą posłużyć się dokumentem, który potwierdzałby spełnienie przez wyrób określonych wymagań. W takiej sytuacji mają możliwość poddać wyrób ocenie w trybie dobrowolnym, która pozwoli zbudować do takiego wyrobu zaufanie. Uzyskany w drodze dobrowolnej oceny dokument może być przedstawiany razem z wyrobem, a sam wyrób może zostać oznakowany rozpoznawalnym w branży znakiem.

Wnioski: Dobrowolnej oceny wyrobów dokonuje wiele jednostek krajowych i zagranicznych. Zauważyć można istotne podobieństwa jak i różnice w ich działalności, w tym między innymi w polityce dotyczącej znakowania wyrobów znakiem dobrowolnej certyfikacji. Pomimo różnic i podobieństw dokumenty wydawane w trybie dobrowolnym przez niezależne podmioty dostarczają uczestnikom rynku informacje o wyrobie, jak również umożliwiają podjęcie decyzji o wyborze i zakupie wyrobu. Dlatego zainteresowanie tą formą oceny wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej stale wzrasta.

Znaczenie dla praktyki: Możliwość dobrowolnej oceny wyrobów ma bardzo istotne znaczenie dla producentów i odbiorców wyrobów z punktu widzenia wprowadzania wyrobów do obrotu i potwierdzania posiadania przez nie odpowiednich właściwości, spełnienia określonych wymagań. Dlatego informacje w zakresie działalności różnych jednostek certyfikujących w tym obszarze, jak również możliwych znakowań wyrobów, są niezwykle cenne dla uczestników rynku wyrobów oraz stanowią ważne narzędzie w rękach projektantów, instalatorów, odbiorców i użytkowników wyrobów.

Słowa kluczowe: ocena wyrobów, certyfikacja, znakowanie wyrobów, wymagania

Typ artykułu: artykuł przeglądowy