Abstrakt

Cel: Zidentyfikowanie kryteriów decydujących o postrzeganiu kryzysu i sytuacji kryzysowej jako współczesnych uwarunkowań bezpiecznego życia współczesnego człowieka.

Metodologia: Analiza literatury polskiej i międzynarodowej z zakresu teorii bezpieczeństwa.

Wyniki: spółczesnemu człowiekowi dostarczana jest ogromna ilość informacji dotyczących terroryzmu, sabotażu, przestępczości, epidemii, ekstremalnych warunków pogodowych, katastrof ekologicznych, a ostatnio również konfliktów zbrojnych itp. Między innymi dlatego, zapewnienie bezpieczeństwa wymaga organizacji szeroko zakrojonego procesu edukacji dla bezpieczeństwa, choćby po to, aby nie dopuścić do bezradności w warunkach wystąpienia zagrożeń. „Bezpieczeństwo” i „zagrożenie”, „kryzys” i „sytuacja kryzysowa” to pojęcia często pojawiające się w mediach. Odnoszą się one w wielu przypadkach do takich podmiotów jak człowiek, organizacja społeczna i społeczeństwo. Truizmem jest twierdzenie, że współcześnie nie jest możliwe wyeliminowanie zagrożeń, lecz jedynie minimalizowanie skutków ich wystąpienia. Przebieg dotychczas analizowanych sytuacji kryzysowych potwierdza taką opinię. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych jest obecnie obszarem gruntownych badań prowadzonych przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. W rezultacie tych badań zostały opracowane wartościowe prace naukowe i popularno-naukowe dotyczące głównie organizacji zarządzania kryzysowego oraz reguł współdziałania i relacji, jakie zachodzą między elementami systemu zarządzania kryzysowego. Jest to tym bardziej cenne, że naukowcy, o których mowa prowadzą badania samodzielnie oraz we współpracy z pracownikami administracji publicznej zajmującymi się na co dzień problematyką zarządzania kryzysowego na różnych poziomach organizacyjnych państwa. Współczesne wyzwania i zagrożenia wyraźnie wskazują na rosnącą rolę wiedzy w zakresie zapobiegania, minimalizacji i likwidacji skutków ich ewentualnego wystąpienia. Jest to możliwe, między innymi, poprzez posiadanie aktualnej wiedzy w zakresie umożliwiającym ich przezwyciężenie.

Wnioski: Wszechobecność zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa państwa wskazuje na potrzebę budowania systemów, których istotą jest zapobieganie tym zagrożeniom i minimalizowanie skutków ich ewentualnego wystąpienia. Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na przeglądzie wartościowych poznawczo definicji i badań w teorii bezpieczeństwa. W przedstawionych rozważaniach, autorzy zidentyfikowali związki między tymi zjawiskami oraz wyjaśnili ich zakres i istotę.

Słowa kluczowe: kryzys, sytuacja kryzysowa, sytuacja awaryjna, zagrożenie, bezpieczeństwo, społeczeństwo

Typ artykułu: artykuł przeglądowy