Abstrakt

Cel: Przedstawienie i uzasadnienie stochastycznego modelu reakcji systemu ratowniczo-gaśniczego na zaistniałe incydenty krytyczne.

Wprowadzenie: Poznawanie rzeczywistości zawsze wiąże się z tworzeniem myślowych modeli – wyobrażeń badanych zjawisk, układów, systemów. Tworzymy je w celu: • zrozumienia mechanizmów rządzących danym: zjawiskiem, układem, systemem; • odkrywania zależności między zmiennymi i prognozowania ewolucji zjawisk; • ustalania wpływu poszczególnych zmiennych na efekty procesu. Przedmiotowe modele nie są wierną kopią rzeczywistości, a jedynie ich uproszczonym obrazem, dlatego też powinny charakteryzować się przystępnością i prostotą poznawczą oraz zgodnością z danymi empirycznymi na akceptowalnym dla badacza poziomie. W artykule zaproponowano stochastyczny model reakcji służb ratowniczych na zaistniałe incydenty krytyczne oparty na danych zgromadzonych w bazach PSP. Proponowany model, zdaniem autorów, mógłby być przydatny do opracowania programu komputerowego wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie optymalizacji rozmieszczenia JR oraz ich zasobów osobowych i rzeczowych adekwatnie do opracowanej mapy ryzyka incydentów krytycznych.

Metodologia: Analiza statystyczna, modelowanie statystyczne.

Wnioski: Zaproponowany model reagowania służb ratowniczych na zaistniałe incydenty krytyczne oparty na danych historycznych uwzględnia szereg czynników niemożliwych do uwzględnienia w modelach deterministycznych. Zaliczyć do nich możemy: • zindywidualizowany poziom wyszkolenia zespołów ratowniczych; • infrastrukturę drogową danego terenu; • konstrukcję systemu przekazywania informacji; • techniczne parametry sprzętu, jakim dysponują zespoły ratownicze. Z powyższych względów jest on znacznie dokładniejszy – lepiej opisuje rzeczywistą sprawność systemu ratowniczego w danym terenie. Posiada on również szereg wad: • jest pracochłonny w zastosowaniu; • wymaga rzetelnych danych historycznych (w przypadku danych, którymi dysponowali autorzy rzetelność jest raczej mała); • otrzymany wynik zależy od założonego a priori poziomu ufności; • efekt obliczeń nie jest konkretną liczbą, lecz zakresem liczb. Pomimo wskazanych wad autorzy są zdania, że warto stosować dany model zwłaszcza w połączeniu z oceną ekonomiczną inwestycji poczynionych w zakresie tworzenia systemu ratowniczo-gaśniczego. Dopiero taka kompleksowa ocena – poczynionych nakładów i otrzymanych efektów w ujęciu ekonomicznym – może być przydatna w reorganizacji systemu ratowniczego.

Słowa kluczowe: modelowanie statystyczne, analiza statystyczna, eksploracja danych

Typ artykułu: studium przypadku