Abstrakt

Cel: Określenie kryterium ilościowego dla osiągnięcia ekstremalnych/krytycznych wartości wystąpienia rzadkich i wielkoskalowych sytuacji nadzwyczajnych związanych z pożarami i wywołanych działalnością człowieka.

Wprowadzenie: W ostatnich latach w Rosji, mimo ogólnego spadku liczby sytuacji nadzwyczajnych, obserwuje się zwiększenie się ich skali, a w następstwie tego powodowanych przez nie szkód. Sytuacje nadzwyczajne dotykają coraz większe grupy ludzi. Doświadczają oni nie tylko negatywnego wpływu bezpośrednich czynników tych sytuacji, ale również związanego z nimi stresu psychologicznego zarówno w czasie ich trwania, jak i po ich ustaniu. Zarządzanie ryzykiem, określane jako związek prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej oraz jej skutków, ma na celu, w ostatecznym rozrachunku, zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń oraz ograniczenie ich skutków, w tym związanych z pożarami. W ostatnim czasie czynniki wywołujące zagrożenia pożarowe związane z działalnością człowieka są prawdziwą plagą i są szczególnie niebezpieczne dla Rosji. Ogółem w Rosji co roku rejestruje się około 300 tysięcy pożarów. Według tych danych Rosja jest pod tym względem „w czołówce” nie tylko krajów Europy Zachodniej i USA, ale również wielu państw mniej rozwiniętych. Co roku w pożarach ginie od 11 do 16 tysięcy ludzi. Wielkość strat powstałych w wyniku pożarów przewyższa sumę strat państwa powstałych w wyniku sytuacji nadzwyczajnych związanych z działalnością człowieka i jest, tak naprawdę, nie do odzyskania. Szkody pożarowe bywają nie tylko niemożliwe do odbudowy, ale wymagają dodatkowo większych środków do odtworzenia zniszczonych dóbr materialnych. W artykule przedstawiona jest statystyka występowania pożarów i ich skutków w Federacji Rosyjskiej za okres od 2005 do 2014 roku.

Metodologia: Przedstawiono metodę tworzenia wykresów kwantylowych w celu uzasadnienia praw rozkładu parametrów sytuacji nadzwyczajnych związanych z pożarami wywołanymi działalnością człowieka. Dzięki prawom rozkładu można oceniać ryzyko powstania takich sytuacji nadzwyczajnych i określić środki konieczne do skutecznego zapobiegania im.

Wnioski: Rozwiązanie problemu całkowitego usunięcia negatywnych skutków sytuacji nadzwyczajnych w środowisku technicznym człowieka nie jest możliwe. Aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom w środowisku technicznym możliwe jest jedynie ograniczenie wpływu negatywnych czynników do ich dopuszczalnych poziomów z uwzględnieniem ich wspólnego (jednoczesnego) oddziaływania. Przestrzeganie wyznaczonych granic oddziaływań to jedna z podstawowych metod zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzkiego w środowisku technicznym.

Słowa kluczowe: prawo rozkładu, pożary i ich skutki, wykres kwantylowy, kryterium ilościowe, prawdopodobieństwo

Typ artykułu: studium przypadku