Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie modelu ewakuacji ludzi ze szpitali i obiektów o podobnej specyfice opracowanego na podstawie: zebranych danych historycznych, obserwacji procesu ewakuacji oraz wywiadu z personelem medycznym i osobami kierującymi działaniami ratowniczymi Państwowej Straży Pożarnej.

Wprowadzenie: W artykule poruszono tematykę dotyczącą czynników wpływających na przebieg ewakuacji w obiektach szpitalnych. Dokonano podziału użytkowników obiektów szpitalnych oraz przypisanych im ról w procesie ewakuacji. Określono, jakie zadania spoczywają na personelu medycznym, pacjentach, gościach oraz kierującym działaniami ratowniczymi. Określono działania krytyczne wpływające na ewakuację szpitala, a także najczęściej obserwowane zachowania uczestników ewakuacji. Autorzy przedstawili również zachowania mające wpływ na wystąpienie zagrożenia w szpitalach – zwłaszcza na oddziałach psychiatrycznych. Wskazano na konieczność zapoznania się ze specyfiką szpitala oraz możliwymi zrachowaniami mogącymi mieć wpływ na przebieg ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Zwrócono uwagę na czynniki, które mogą utrudniać oraz te, które ułatwiają proces ewakuacji.

Wnioski: Należy zbudować właściwy system bezpieczeństwa w szpitalach poprzez opracowanie jasnych i precyzyjnych procedur ewakuacyjnych, dostosowanych do specyfiki pacjentów oraz charakterystyki obiektu. Należy zwiększyć częstość próbnych alarmów pożarowych i ćwiczeń ewakuacyjnych, które pozwolą nauczyć ludzi odpowiednich nawyków, obsługi urządzeń przeciwpożarowych oraz współdziałania z Państwową Strażą Pożarną. Autorzy podkreślają, że w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, należy eliminować fałszywe alarmy, które powodują zobojętnienie na pojawiające się prawdziwe komunikaty o zagrożeniu oraz wprowadzić służby interwencyjne w szpitalu, zwiększyć liczbę personelu, a przede wszystkim dążyć do zakończenia ewakuacji pacjentów i pensjonariuszy przed przyjazdem jednostek straży pożarnej. Proponowanym sposobem realizacji tego założenia jest opracowanie modelu postępowania personelu placówki oraz sposobów komunikacji pomiędzy pracownikami i ratownikami przybyłymi na miejsce zdarzenia.

Znaczenie dla praktyki: Zawarte w artykule informacje na temat zadań personelu medycznego, zachowań pacjentów, gości, a także procedur ewakuacyjnych wdrożonych w szpitalach, zostały zebrane w postaci modelu postępowania, którego zastosowanie pomoże osobom funkcyjnym unikać błędów w trakcie opracowania i wdrażania systemu bezpieczeństwa pożarowego w poszczególnych obiektach.

Słowa kluczowe: zachowanie ludzi, ewakuacja szpitali