Abstrakt

Cel: Pożary przy wyciekach gazu są trudnymi sytuacjami nadzwyczajnymi, których gaszenie związane jest z koniecznością zadysponowania dużej liczby sił i środków. Tego rodzaju sytuacje nadzwyczajne skutkują znacznymi szkodami materialnymi i ekologicznymi, a czasem i ofiarami w ludziach. W rożnych krajach do gaszenia pożarów wycieków gazu wykorzystywane są inne sposoby i sprzęt. Celem artykułu jest przeanalizowanie światowego doświadczenia w stosowaniu różnych metod i sprzętu do gaszenia pożarów przy wyciekach gazu, określenie ich wad i perspektyw rozwoju.

Metodologia: Głównymi metodami badań były analiza i synteza. Podczas analizy wykorzystywano następujące źródła informacji: wydania drukowane i periodyki z różnych krajów, materiały z seminariów i konferencji naukowo-praktycznych, ogólnodostępne informacje z sieci Internet oraz dostępne bazy patentowe różnych krajów. Ponadto autorzy korzystali z własnego doświadczenia oraz doświadczenia praktyków, którzy uczestniczą w gaszeniu pożarów przy wyciekach gazów.

Wyniki: Wszystkie znane metody gaszenia pożarów przy wyciekach gazów zostały podzielone przez autorów na pięć podstawowych grup: gaszenie poprzez kierowanie na płomień nieprzerwanego strumienia substancji gaśniczej (zastosowanie działek stacjonarnych, pojazdów pożarniczych wyposażonych w sprzęt gaśniczy wodno-gazowy itd.), gaszenie impulsowymi urządzeniami gaśniczymi (PPP-200, Impuls-Sztorm, Fire Commander itd.), zastosowanie substancji wybuchowych do przerwania i gaszenia płonącego strumienia gazu, metody nieuwzględniające kierowania środka gaśniczego na strefę spalania (użycie głowicy przeciwwybuchowej (prewentera) i wiercenie pod kątem) oraz jednoczesne użycie kilku metod. Dla każdej z grup przeprowadzono szczegółową analizę wykorzystywanych metod gaśniczych, opisano ich charakterystyki, mechanizmy powstrzymywania palenia podczas ich zastosowywania w warunkach oddziaływania strumienia gazu. Określono ich główne wady i zalety.

Wnioski: Na podstawie przerodzonej analizy autorzy określili kierunki rozwoju metod gaszenia pożarów przy wyciekach gazu: zwiększenie skutecznego zasięgu gaśniczego, zmniejszenie zużycia środka gaśniczego, zwiększenie ochrony ludzi przed oddziaływaniem niebezpiecznych czynników pożarowych, zmniejszenie szkód ekologicznych w środowisku naturalnym. Określono, że najbardziej perspektywiczną metodą gaszenia pożarów w przemyśle gazowym jest zastosowanie impulsowego dozowania środków gaśniczych na strumień wyciekającego gazu.

Słowa kluczowe: wyciek gazu, gaszenie pożaru, dozowanie impulsowe, działko pożarowe, sposób gaszenia

Typ artykułu: artykuł przeglądowy