Abstrakt

Wprowadzenie: W artykule przedstawiono jedną z osób, którym pożarnictwo polskie zawdzięcza swój rozwój. Mowa o Józefie Tuliszkowskim (1867-1939), który żył w latach zaboru ziem ojczystych i w okresie międzywojennym, kiedy odradzała się niezależność państwa polskiego. Jest to kolejny artykuł w dziale „Postacie Pożarnictwa”, w którym publikowane są biografie osób zasłużonych dla pożarnictwa. Sylwetka innej postaci związanej z ochroną przeciwpożarową – płk. poż. w st. spocz. Władysława Pilawskiego, została przybliżona czytelnikom „BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” w numerze pierwszym za 2015 rok. Inżynier Józef Tuliszkowski był profesjonalistą oraz niestrudzonym działaczem w drodze do poprawiania stanu bezpieczeństwa pożarowego. Uosabiał najlepsze cechy strażaka – profesjonalnego dowódcy, organizatora i patrioty, będąc wzorem dla współczesnych i przyszłych pokoleń oficerów. Jego wieloletni teoretyczny i praktyczny dorobek do dzisiaj wywiera istotny wpływ na kształtowanie taktyki, techniki, szkolenia i badań naukowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nieustannie zabiegał również o rozwój straży pożarnej. Określił m.in. podstawy techniki i wyszkolenia pożarniczego oraz utworzenia w pełni wykwalifikowanych kadr pożarniczych, z których korzysta do dziś całe współczesne pożarnictwo. Na uwagę zasługuje również jego aktywność w zakresie wydawniczym. Poprzez swoją twórczość wzbogacił branżową literaturę dotyczącą problemu walki z pożarami, która w dużej mierze do dnia dzisiejszego jest aktualna. Jego dorobek to łącznie około 30 pozycji książkowych, w tym m.in. 7-tomowa Obrona przed pożarami, która wzbudziła zainteresowanie również poza granicami kraju oraz opublikowany w 1909 r. pionierski podręcznik dla strażaków pt. Walka z pożarami. Działalność publikacyjna inżyniera Józefa Tuliszkowskiego to także ponad 130 artykułów zamieszczonych głównie w czasopiśmie „Przegląd Pożarniczy”, łącznie z głośnym projektem Szkoły Pożarniczo-Budowlanej w Warszawie opublikowanym w 1924 r. w postaci broszury. Swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem dzielił się także podczas licznych spotkań, konferencji – również na arenie międzynarodowej. W dowód uznania jego wybitnych osiągnięć na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w roku 1997 jego imię nadano Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Józefowie, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej – ideom, którym inżynier Józef Tuliszkowski podporządkował całe swoje życie.

Słowa kluczowe: pożarnictwo polskie, ochrona przeciwpożarowa, piśmiennictwo pożarnicze