Abstrakt

Cel: Wskazanie – na przykładzie miasta stołecznego Warszawy – miejsca administracji samorządowej w systemie zarządzania kryzysowego oraz stopnia przygotowania jej pracowników do realizacji powierzonych im zadań.

Projekt i metody: Zasadniczą metodą pozyskania materiału empirycznego był sondaż diagnostyczny – ankietowanie przeprowadzone wśród członków administracji samorządowej. Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 783 osób pełniących różne funkcje w strukturach urzędu miasta i wybranych dzielnic, z czego 11,1% (87 osób) zajmowało stanowiska bezpośrednio związane z realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa. Tę grupę pracowników administracji poddano szczegółowej ocenie pod kątem jej wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Wyniki: Administracja samorządowa Warszawy, jako stolicy państwa, realizuje szereg odpowiedzialnych zadań w obszarze bezpieczeństwa. W tym zakresie działalność pracowników administracji jest zinstytucjonalizowana głównie w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Spośród osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa aż 24,12% zajmuje stanowiska kierownicze, 63,26% stanowiska urzędnicze, a tylko 12,64% to pracownicy realizujący zadania na innych, mniej odpowiedzialnych stanowiskach. Świadczy to o dużym znaczeniu spraw bezpieczeństwa w całokształcie działalności administracji stolicy. Zdecydowana większość tych stanowisk, bo aż 83,98% usytuowanych jest w strukturach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a tylko 16,02% w urzędach dzielnicowych i pozostałych jednostkach administracyjnych, co wskazuje na koncentrację zarządzania kryzysowego w rękach prezydenta miasta. Pracownicy administracji zajmujący stanowiska związane z bezpieczeństwem w większości są dobrze przygotowani do realizacji swoich zadań. Ponad 75% z nich posiada wykształcenie i doświadczenie z zakresu zarządzania kryzysowego lub dziedzin pokrewnych.

Wnioski: W trakcie badań dokonano krytycznej analizy rozwiązań formalno-prawnych obowiązujących na szczeblu samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem miasta na prawach powiatu. Rozwiązanie oparte na konsolidacji zadań z obszaru bezpieczeństwa w jednej komórce organizacyjnej – Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które posiada swoje delegatury w urzędach dzielnicowych – jest rozwiązaniem właściwym dla dużej aglomeracji miejskiej. Wyniki badań empirycznych wskazują na dobre przygotowanie administracji samorządowej Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, administracja samorządowa

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy