Abstrakt

Cel: Niniejszy artykuł opisuje zjawiska występujące podczas przebiegu pożarów wewnętrznych. Szczególną uwagę poświęcono mechanizmowi powstawania wstecznego ciągu płomieni oraz rozgorzenia. Zaprezentowano również możliwości ich przewidywania na podstawie symptomów związanych z rozwojem pożaru oraz zgromadzonych danych sensorycznych. Artykuł ukazuje również potrzebę stworzenia systemu, który wspomagałby kierującego działaniem ratowniczym na miejscu akcji.

Wprowadzenie: Nieliniowe efekty pożaru, takie jak rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni, czy też zapalenie lub wybuch gazów pożarowych stanowią poważne zagrożenie dla strażaków. Czynnikiem stwarzającym niebezpieczeństwo dla ratowników, będącym skutkiem gwałtownego rozwoju pożaru w obiekcie, są przede wszystkim wysoka temperatura i związane z nią promieniowanie cieplne. Na podstawie danych zgromadzonych w trakcie rozpoznania trudno jest dokładnie określić szanse wystąpienia wspomnianych zjawisk. Istnieje zatem konieczność podjęcia prac nad stworzeniem systemu, posiadającego możliwość przewidywania wystąpienia wstecznego ciągu płomieni oraz rozgorzenia, także na podstawie danych sensorycznych pochodzących z pomieszczenia objętego pożarem. Wspomniany system byłby niewątpliwie przydatnym narzędziem zwiększającym efektywność i bezpieczeństwo działań strażaków. Ponadto taki system dałby kierującemu działaniem ratowniczym większą pewność w podejmowaniu decyzji oraz pozwalałby na eliminację decyzji prowadzących do powstania rozgorzenia lub wstecznego ciągu płomieni.

Metodologia: Przy opracowaniu artykułu bazowano na dwóch metodach naukowych: analizie i krytyce piśmiennictwa, stanowiącej punkt wyjściowy do analiz i źródło hipotez naukowych podlegających weryfikacji oraz uogólnionej metodzie ankietowej polegającej na konfrontacji obecnego stanu wiedzy reprezentowanego przez piśmiennictwo z wiedzą ekspercką doświadczonych dowódców PSP.

Wnioski: Nieliniowe efekty pożaru, w przypadku ich wystąpienia, stanowią duże zagrożenie dla strażaków-ratowników. Stworzenie systemu analizującego na bieżąco dane sensoryczne gromadzone w miejscu prowadzonych działań pozwoliłoby na przewidywanie z wyprzedzeniem ich powstania, co wpływałoby na podniesienie bezpieczeństwa strażaków. System taki mógłby działać zarówno w oparciu o dane pochodzące z czujników, jak i z rozpoznania – strażak wprowadzałby dane do urządzenia ręcznie, co dawałoby możliwość pełnego wykorzystania jego potencjał.

Słowa kluczowe: nieliniowe efekty pożaru, rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni, zapalenie gazów pożarowych

Typ artykułu: artykuł przeglądowy