Abstrakt

Cel: Obecnie poszukuje się rozwiązań w zakresie czujek pożarowych dymu, które nie będą wrażliwe na sygnały zwodnicze powodujące fałszywe alarmy pożarowe central sygnalizacji pożarowej. Jednym z takich sygnałów jest występujący w pomieszczeniach pył drzewny traktowany przez czujkę jako dym o dużych cząstkach. W artykule opisano wykonane badania wybranych czujek dymu dla różnych pyłów drzewnych. Celem podstawowym artykułu jest wybór najbardziej odpornej czujki dymu na cząstki pyłu, bez pogorszenia jej właściwości detekcyjnych.

Wprowadzenie: Podczas projektowania instalacji systemów sygnalizacji pożarowej napotyka się na problemy doboru czujek pożarowych pracujących w otoczeniu różnych zakłóceń powodujących fałszywe alarmy. Początkowo zbadano wpływ pyłu celulozowego wytwarzanego przy produkcji czasopism w jednej z drukarni. Następnie przeanalizowano również wpływ innych pyłów. Przy pomiarach mieszaniny cząstek o różnych wielkościach nie można jednoznacznie ocenić ich wpływu na sposób wykrywania. W związku z tym dokonano podziału pyłu ze względu na wielkość jego cząstek na pył o średnicach 100 μm, 200 μm i 500 μm. Pozwoliło to na zbadanie wpływu nie tylko rodzaju drewna, ale także wielkości cząstek pyłu na zadziałanie czujek.

Metodologia: W trakcie badań opracowano metodę pomiaru wpływu pyłu na zadziałanie czujek. Dobrano ciśnienie sprężonego powietrza na poziomie 1,5 bar wraz z czasem otwarcia zaworu butli ze sprężonym powietrzem tak, aby osiągnąć najlepsze rozprowadzenie pyłu w pomieszczeniu badawczym. Za krótki czas otwarcia zaworu powodował pozostawanie pyłu w pojemniku, za długi powodował natomiast rozdmuchiwanie obłoku pyłu. W kilku próbach jako optymalny czas przyjęto 3 s. Czujki umieszczono umieszczono pryzmatycznie na przeciwległych ściankach pod sufitem komory w układzie nadajnik-odbiornik, nadajnik-lusterko. Wyniki pomiarów były rejestrowane za pomocą układu komputerowego.

Wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań, z uwzględnieniem zachowania czujek pożarowych dymu, określono rozwiązanie konstrukcyjne w postaci czujki systemu OSID jako czujki, która najlepiej poradziła sobie z pyłem występującym w zabezpieczanych pomieszczeniach. Jest to spowodowane sposobem obróbki sygnału w czujce. Na zadziałanie miały wpływ wielkość pyłów oraz, w mniejszym stopniu, rodzaj pyłu w odniesieniu do gatunku badanego drewna.

Słowa kluczowe: systemy sygnalizacji pożarowej, czujki dymu, fałszywe alarmy, pył drzewny

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy