Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest określenie obszarów problemowych związanych z ochroną przeciwpożarową występujących przy projektowaniu i modernizacji budynków wysokościowych w Polsce. Ponadto w artykule pokazano dostępne, praktyczne (formalne i techniczne) sposoby rozwiązywania tych problemów.

Wprowadzenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka związana z zapewnianiem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w istniejących i projektowanych budynkach wysokościowych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami budynki wysokościowe należy projektować i wykonywać w najwyższej klasie odporności pożarowej. Oznacza to, że wymagania odnośnie klasy odporności ogniowej elementów budynku oraz elementów oddzielenia przeciwpożarowego powinny być możliwie jak najbardziej restrykcyjne. Większość problemów związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dla typu budynków dotyczy obiektów istniejących, co jest uwarunkowane ciągłymi zmianami obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, jednak część z tych problemów dotyczy również budynków nowo projektowanych.

Metodologia: Do realizacji pierwszego postawionego celu wykorzystano analizę obowiązujących w Polsce w ostatnich 35 latach aktów prawnych w zakresie wymagań techniczno-budowlanych. Drugi cel pracy (praktyczne sposoby rozwiązywania problemów) zrealizowano przy pomocy analizy oraz syntezy dostępnej literatury, wiedzy technicznej oraz niepublikowanych materiałów własnych.

Wnioski: W praktyce inżynierii bezpieczeństwa pożarowego występują problemy związane z budynkami należącymi do grupy budynków wysokościowych. Obszary problemowe zdefiniowano zarówno w grupie budynków istniejących, jak i nowoprojektowanych. W przypadku budynków nowoprojektowanych w celu eliminacji utrudnień zaleca się korzystać z formuły odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz z indywidualnych dokumentacji technicznych. W Polsce występuje również grupa budynków wysokościowych wybudowanych na podstawie przepisów różniących się od zasad obowiązujących obecnie. Są to obiekty, w których prowadzi się prace budowlane dostosowujące je do nowych wymagań technicznych i funkcjonalnych. Głównym wnioskiem z przeprowadzonej analizy w tym obszarze jest potwierdzenie, że istnieją formalne i inżynierskie narzędzia umożliwiające użytkowanie budynków, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, co jest możliwe dzięki stosowaniu rozwiązań zastępczych i zamiennych, uzasadnionych wiedzą inżynierską, analitycznymi metodami obliczeniowymi i komputerowymi symulacjami rozwoju pożaru.

Słowa kluczowe: budynki wysokościowe, projektowanie budynków, odporność pożarowa, zabezpieczenia przeciwpożarowe w budownictwie

Typ artykułu: artykuł przeglądowy