Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z zasadami opracowywania scenariuszy pożarowych.

Wprowadzenie: Sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych i urządzeń użytkowych lub technologicznych w budynku w czasie pożaru precyzowany jest w scenariuszach pożarowych. Scenariusze określają algorytmy ich działania, współdziałanie i oddziaływanie na siebie. Uwzględniają również rozwiązania organizacyjne w sytuacji pożaru. Tym samym stanowią one istotny dokument, scalający wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków i określający wytyczne wzajemnego powiązania poszczególnych branż instalacyjnych. W artykule omówiono wymaganie formalno-prawne dotyczące scenariusza pożarowego, przedstawiono przykładowe sposoby konstruowania scenariuszy pożarowych, określono zasady współpracy wybranych urządzeń i instalacji w sytuacji pożaru.

Metodologia: W artykule wykorzystano głównie metodę obserwacji, pomocniczo oparto się na metodach analizy i krytyki piśmiennictwa. Oparto się na doświadczeniu autorów z zakresu obserwacji procesów projektowania, instalowania i eksploatacji urządzeń ppoż. i instalacji technicznych w budynkach. Analizie poddano dokumenty prawne oraz inne dokumenty opisujące scenariusze pożarowe i zasady współdziałania urządzeń w razie pożaru.

Wnioski: Doświadczenia autorów oraz uzyskane wyniki analizy przepisów prawa, dokumentów normatywnych oraz literatury przedmiotu pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: - Scenariusz pożarowy jest dokumentem, który powinien być tworzony na etapie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż., uszczegóławiany na etapie projektu wykonawczego i powykonawczego przez projektanta SSP przy współpracy z rzeczoznawcą oraz aktualizowany przy zmianach budowlanych i instalacyjnych w budynku. - Sposób podziału na strefy sterowań powinien uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego oraz ograniczoną ingerencję w funkcjonowanie budynku w obszarach niezagrożonych. Należy uwzględnić podział budynku na strefy pożarowe, strefy dymowe, kondygnacje, pomieszczenia wydzielone pożarowo oraz przewidywać skutki rozwoju pożaru w danej przestrzeni i oddziaływanie na przestrzenie sąsiednie. - Sygnałom wejściowym przychodzącym do centrali sygnalizacji pożarowej należy przypisać odpowiednie sterowania, uwzględniające źródło sygnału (czujka, ROP, moduł sterujący) oraz rodzaj alarmu pożarowego (alarm I stopnia, alarm II stopnia). Podczas definiowania sygnałów wejściowych z poszczególnych stref sterowań należy uwzględnić możliwe zachowania ludzi w sytuacji pożaru oraz sposoby pracy instalacji, w szczególności rozwagi wymaga określenie sterowań z ROP-a. - Scenariusz na etapie projektu budowlanego wyznacza cele, które poszczególne branże mają zrealizować na etapie projektu wykonawczego oraz kompiluje w formie matrycy sterowań zaprojektowane przez branżystów instalacje.

Słowa kluczowe: scenariusz pożarowy, sterowanie urządzeniami ppoż., matryca sterowań