Abstrakt

Cel: Określenie roli i miejsca ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Wprowadzenie: W Polsce ratownictwo zorganizowane jest przede wszystkim w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Jest to system otwarty i ściśle współpracujący z otoczeniem. KSRG został powołany w roku 1995 w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z naturalnych zachowań człowieka, w szczególności zapewnienia mu bezpieczeństwa. Granice, w których działa system, są bardzo elastyczne. Zapewnia on optymalizację czynności oraz efektywność i skuteczność użytych sił i środków do prowadzenia zarówno prostych, nieskomplikowanych działań, jak i specyficznych, dużych i długotrwałych akcji. Charakterystyczną cechą KSRG jest jego masowość, która wynika z włączenia do niego licznych jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP). Ich liczba wielokrotnie przekracza sumę jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Metodologia: Analiza literaturowa w zakresie zadaniowo-funkcjonalnym jednostek ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym pod kątem przeciwdziałania coraz nowszym rodzajom zagrożeń powstałym wskutek gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego.

Wnioski: Rozwiązania strukturalno-organizacyjne KSRG pozwalają na efektywne wykorzystanie potencjału organizacyjnego oraz zasobów technicznych i intelektualnych wszystkich podmiotów ratowniczych i współdziałających z nim jednostek. Dzięki temu system nie stanowi wyizolowanego składnika bezpieczeństwa powszechnego, lecz ważny czynnik, który reaguje na wszelkie zmiany i bardzo aktywnie działa z otoczeniem. Autorka analizy proponuje podjęcie m.in. następujących działań: utrzymanie jednolitego systemu powiadamiania, koordynacji i wsparcia w celu zapewnienia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych; dofinansowanie zakupów sprzętu dla jednostek OSP włączonych do KSRG (pod warunkiem posiadania przez jednostkę co najmniej 12 wyszkolonych ratowników spełniających kryteria udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych). Wdrożenie zawartych w artykule wniosków pozwoli zwiększyć efektywność działań ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Realizacja proponowanych działań przyczyni się także do poprawy skuteczności działań ratowniczych, realizowanych przez OSP, które mogą znacznie szybciej dojechać na miejsce zdarzenia niż jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP.

Słowa kluczowe: ochotnicza straż pożarna, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, system selektywnego alarmowania

Typ artykułu: artykuł przeglądowy