Abstrakt

Cel: Głównym celem artykułu jest przedstawienie oraz przeanalizowanie aktualnego podziału wyposażenia grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Wprowadzenie: Najbardziej dynamiczny rozwój standardów sprzętowych w Polsce miał miejsce po akcjach przeprowadzanych poza granicami kraju. Doświadczenie praktyczne zdobyte za granicą pozwoliło na wprowadzenie w życie zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości działań ratowniczych. W związku z tym, że na jakość działań w dużym stopniu wpływają warunki wypoczynku ratowników, szczególne środki poświęcono rozbudowie sprzętu logistyki. Baza operacji to skomplikowana strefa, która powinna zapewniać ratownikom możliwość wypoczynku, konserwacji sprzętu oraz udzielania pomocy medycznej w najwyższych standardach higieny.

Projekt i metody: Przeprowadzono analizę normatywów sprzętowych dla różnych poziomów gotowości. Do tego celu wykorzystano dokument pod nazwą Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG. Materiał źródłowy do analizy nie jest rozbudowany, ponieważ do tej pory nie powstały odpowiednie publikacje nawiązujące do akcji poszukiwawczych. To ratownicy od samego początku mają wpływ na rozwój standardów. W artykule przedłożono kategoryzację sprzętu na stosowany do działań poszukiwawczych (sprzęt elektroniczny) oraz do działań technicznych (ratownictwa wysokościowego, chemicznego, medycznego itp.). Nowym wyposażeniem grup jest sprzęt logistyczny (kwatermistrzowski). Wyszczególniono, w jakiej ilości wykorzystywany jest on w kraju, a w jakiej za granicą. Różnice potwierdzają odmienną charakterystykę działań grup poszukiwawczo-ratowniczych na terenie kraju i za granicą.

Wnioski: Doświadczenie praktyczne autorów zdobyte podczas działań międzynarodowych oraz otrzymane wyniki analizy dokumentów źródłowych pozwoliły na sformułowanie głównych wniosków: 1. Normatywy sprzętowe muszą być stale akutalizowane ze względu na ciągły rozwój taktyki i technologii. 2. Ważną gałęzią działań poza granicami kraju jest logistyka. Pozwala ona na ergonomiczne, samowystarczalne działania specjalistycznych grup poszukiwawczo- ratowniczych (SGPR). Odpowiedni wypoczynek bezpośrednio przekłada się na możliwość prowadzenia długotrwałych działań przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego stopnia zaangażowania. 3. Rozwój normatywów sprzętowych musi iść dziś dwutorowo – do działań w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe: wyposażenie, specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza, normatyw sprzętowy, USAR, logistyka, gotowość, baza operacji

Typ artykułu: artykuł przeglądowy