Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przeprowadzenie przeglądu porównawczego światowych i ukraińskich statystyk pożarów oraz wyznaczenie na jego podstawie głównych kierunków badań analitycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej ludności.

Wprowadzenie: Zgodnie ze światową statystyką pożarów Ukraina charakteryzuje się skrajnie niskim poziomem ochrony przeciwpożarowej ludności. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów na Ukrainie przewyższa o 18 razy średnią krajów UE. Dotyczy to także pozostałych państw postradzieckich, które cechują m.in. takie same mechanizmy ewidencji pożarów i działań ratowniczych, jak również podobny poziom ochrony obiektów za pomocą zautomatyzowanych systemów wykrywania i gaszenia pożarów. W związku z powyższym istnieje konieczność zbadania istniejących mechanizmów i praktyk reagowania na pożar. Należy przeprowadzić również dokładną analizę stanu pożarów na Ukrainie, a także określić kierunki poprawy poziomu bezpieczeństwa ludności. Biorąc pod uwagę to, że Ukraina dąży do przyjęcia wspólnego mechanizmu obrony cywilnej UE, uzasadnione jest prowadzenie badań uwzględniających dane statystyczne państw UE.

Metodologia: Badania przeprowadzano z wykorzystaniem metod: masowej obserwacji statystycznej, uogólnienia statystycznego i grupowania przetworzonych statystycznie wskaźników zbiorczych i rozłożonych oraz wszechstronnej analizy danych statystycznych.

Wyniki: W artykule przeprowadzono analizę światowych danych o pożarach i ofiarach śmiertelnych. W porównaniu do światowej i europejskiej statystyki pożarów na Ukrainie panuje niezadowalający poziom ochrony społeczeństwa przed pożarami. Wykazano różnice w prowadzeniu statystyk pożarów na Ukrainie i w UE oraz niezgodności i rozbieżności np. w ocenie pracy systemu reagowania na niebezpieczne zdarzenia. Stwierdzono, że konieczne jest prowadzenie dalszych analiz naukowych światowej statystyki pożarów oraz poznanie istniejących mechanizmów i praktyk reagowania na sytuacje niebezpieczne w państwach UE. To bardzo ważne, ponieważ skuteczność istniejącego systemu reagowania na niebezpieczne zdarzenia na Ukrainie jest niska w porównaniu ze statystyką działań operacyjno-taktycznych służb pożarniczych w krajach UE. W celu określenia głównych kierunków badań analitycznych w zakresie ochrony ludności przed pożarami na Ukrainie należy przeprowadzić dokładną analizę przyczyn zaistniałej sytuacji, a dokładniej przeprowadzić analizę światowej statystyki pożarów i obecnych praktyk ewidencji statystycznej pożarów oraz kompleksową ocenę skuteczności mechanizmów i praktyk w reagowaniu na niebezpieczne zdarzenia w UE, a także poznać podstawy normatywne i zasady rozmieszczania jednostek przeciwpożarowych na terenach zamieszkałych, liczby sił i środków reagowania, wykorzystywanych w państwach członkowskich UE.

Słowa kluczowe: statystyka pożarów, służba pożarnicza, CTIF

Typ artykułu: artykuł przeglądowy