Abstrakt

Cel: W artykule podjęto próbę interpretacji wybranych obowiązujących wymagań w zakresie wydajności sieci wodociągowych przeciwpożarowych. Zwrócono uwagę na występujące w tych wymaganiach nieścisłości, które mogą powodować trudności w podejmowaniu decyzji na etapie projektowania sieci oraz utrudniać proces uzgadniania projektu. Celem artykułu jest wywołanie dyskusji prowadzącej do wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych.

Wprowadzenie: Projekt sieci wodociągowej wyposażonej w hydranty będące źródłem wody do celów przeciwpożarowych wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nie zwalnia to jednak projektanta z odpowiedzialności za zawarte w projekcie rozwiązania. Obowiązujące wymagania ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [1] mogą powodować trudności interpretacyjne w zakresie wydajności wodociągu, warunków wykonywania badania wydajności hydrantów oraz zasad doboru średnic rurociągów.

Metodologia: W artykule przedstawiono analizę zapisów rozporządzenia dotyczących wydajności sieci wodociągowych przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych. Zwrócono uwagę na niejasność wymogu jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych dla sieci wodociągowych przeciwpożarowych, dla których łączna wymagana ilość wody przekracza 20 dm3/s. Podjęto próbę interpretacji rozporządzenia w zakresie wymaganej wydajności każdego z dwóch sąsiednich hydrantów. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność uściślenia tego, dla jakich obiektów wydajność wodociągu służącego nie tylko do celów przeciwpożarowych może być wyliczana z ograniczeniem wydajności na cele bytowo-gospodarcze i przemysłowe. W celu wyjaśnienia tych wątpliwości sięgnięto do historycznych regulacji prawnych [2–6] będących źródłem przywołanego rozporządzenia [7].

Wnioski: Obecnie obowiązujące rozporządzenie [1] zawiera szereg nieścisłości utrudniających jego interpretację. Część zapisów zatraciło pierwotny sens w wyniku wielokrotnych nowelizacji. Konieczne jest zatem wprowadzenie w nim odpowiednich zmian regulujących kwestie sporne. W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczne rozpowszechnienie modelowania numerycznego sieci wodociągowych. Na jego podstawie można między innymi wykonywać analizy pracy sieci w warunkach poboru wody do celów przeciwpożarowych. Należy rozważyć możliwość dokonywania oceny wydajności sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz doboru średnic rurociągów dzięki wykorzystaniu takich analiz.

Słowa kluczowe: sieci wodociągowe przeciwpożarowe, wydajność wodociągu, średnice rurociągów, modelowanie numeryczne

Typ artykułu: artykuł przeglądowy