Abstrakt

Cel: Zadaniem autorów jest opracowanie metodologii skrócenia czasu swobodnego rozwoju pożaru dzięki optymalizacji tras jednostek ratowniczogaśniczych między remizą a miejscem wezwania. Aby zrealizować ten cel należy przeprowadzić analizę oraz określić czynniki, które wpływają na czas dojazdu samochodu pożarniczego na miejsce wezwania. Na potrzeby realizacji określonego celu zbadano zachowanie się samochodu w systemie „kierowca – samochód – droga – otoczenie”.

Projekt i metody: Przeprowadzone badania teoretyczne bazowały na metodach analizy matematycznej, statystyki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii grafów. Dokładność wyników badań teoretycznych została określona jako akceptowalna dla przeprowadzenia obliczeń inżynierskich. Otrzymane wyniki były przetwarzane z użyciem pakietów programów STATISTICA i Microsoft Excel. Do opracowania algorytmu skrócenia czasu swobodnego rozwoju pożaru wykorzystano modelowania symulacyjne oraz metodę Monte Carlo.

Wyniki: W artykule wykazano, że największy wpływ na okres swobodnego rozwoju pożaru ma czas dotarcia samochodu pożarniczego na miejsce wezwania. Udowodniono konieczność prowadzenia badań nad zachowaniem się samochodu pożarniczego w systemie „warunki drogowe – przepływ ruchu” w celu skrócenia czasu jego dotarcia na miejsce wezwania. Opracowano model grafowy optymalizacji trasy samochodu pożarniczego od remizy do miejsca zdarzenia oraz model symulacyjny do prognozowania czasu dojazdu samochodu pożarniczego na miejsce zdarzenia, umożliwiający wyznaczenie optymalnej trasy dojazdu i skrócenie czasu swobodnego rozwoju pożaru.

Wnioski: W artykule opracowano metodologię skrócenia czasu swobodnego rozwoju pożaru dzięki optymalizacji tras jednostek ratowniczo-gaśniczych między remizą a miejscem zdarzenia. Obliczenia teoretyczne potwierdzają, że opracowana metodologia pozwala skrócić czas dojazdu jednostek, i tym samym czas swobodnego rozwoju pożaru średnio o około 7%. Wykazano, że w celu określenia wszystkich możliwych wariantów trasy pojazdów pożarniczych należy wykorzystać teorię grafów. Przykład modelu grafowego został przedstawiony w artykule. W kolejnym kroku należy wykorzystywać i doskonalić istniejące modele matematyczne ruchu pojazdu pożarniczego wraz z uwzględnieniem w nich parametrów przepływu ruchu i bezpieczeństwa drogowego

Słowa kluczowe: pożar, technika pożarnicza, czas dojazdu, swobodny rozwój pożaru, sieć drogowa, trasa dojazdu, model grafowy, model symulacyjny

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy