Abstrakt

Cel: Przedstawienie rozwiązania modelowego dla systemu zarządzania kryzysowego dużą aglomeracją miejską, przy założeniu, że model taki powinien się wpisywać w aktualnie obowiązującą strukturę zarządzania kryzysowego na szczeblu kraju i województwa.

Wprowadzenie: Intensywna urbanizacja terenów przyległych do dużych ośrodków miejskich stwarza nowe wyzwania przed systemem zarządzania kryzysowego. W Polsce występują dwa rodzaje aglomeracji. Aglomeracje monocentryczne składające się z mniejszych miejscowości skupionych wokół jednego dużego miasta (np. aglomeracja warszawska) oraz aglomeracje policentryczne składające się z kilku lub kilkunastu dużych miast (np. aglomeracja śląska). W każdej aglomeracji – niezależnie od typu – występuje tzw. „miasto wiodące”, którym jest stolica województwa i jednocześnie miasto na prawach powiatu. Takim miastem jest Warszawa, w której od kilku lat dobrze funkcjonuje – inny niż w pozostałych aglomeracjach – system zarządzania kryzysowego. Wydaje się zatem zasadne zbadanie, czy w oparciu o wzorce warszawskie nie można byłoby stworzyć modelu systemu zarządzania kryzysowego dla innych polskich aglomeracji.

Metodologia: W poszukiwaniu danych wyjściowych dla rozwiązania modelowego zastosowano analizę porównawczą wybranych aglomeracji i struktur zarządzania kryzysowego podmiotów tworzących te aglomeracje. Ocenę dotychczasowych rozwiązań na szczeblu aglomeracji warszawskiej uzyskano metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzonego wśród pracowników administracji samorządowej.

Wyniki: Wyniki sondażu diagnostycznego przemawiają na korzyść przyjętego w Warszawie modelu zarządzania kryzysowego. Modelowe rozwiązanie dla systemu zarządzania kryzysowego dużą aglomeracją miejską może być oparte na rozwiązaniach przyjętych i sprawdzonych w Mieście Stołecznym Warszawie. Model uwzględnia utworzenie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Aglomeracji (BBiZKA) podległego bezpośrednio prezydentowi miasta wojewódzkiego. Stałym elementem BBiZKA byłoby silne Centrum Zarządzania Kryzysowego Aglomeracji, a elementem opiniodawczo-doradczym prezydenta miasta byłby Zespół Zarządzania Kryzysowego Aglomeracji. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Aglomeracji mogłoby powstać kosztem likwidacji rozproszonych centrów zarządzania kryzysowego w miastach i gminach tworzących tę aglomerację. W ogólnokrajowym systemie zarządzania kryzysowego, Centrum Zarządzania Kryzysowego Aglomeracji byłoby – podobnie, jak w Warszawie – podporządkowane Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, aglomeracja, administracja publiczna, bezpieczeństwo

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy