Abstrakt

Cel: Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie wybranych wyników badań, które miały m.in. pozwolić na udzielenie odpowiedzi na pytania: Kim są studiujący na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne? Skąd pochodzą? Czym kierują się w wyborze kierunku studiów? Co chcieliby robić po ukończeniu studiów? Ile czasu przeznaczają na naukę własną?

Metodologia: Badania zrealizowano w dwóch etapach. Na przełomie lat 2014/2015 na próbie liczącej 350 studentów z pięciu uczelni przeprowadzono badania rekonesansowe, a w 2017 r. na próbie liczącej 408 respondentów z 4 uczelni – badania porównawcze. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Materiał badawczy zebrano w kwestionariuszach ankiety, zawierających po 25 pytań, w tym 3 otwarte.

Wyniki: Wyniki badań ankietowych poddano analizie statystycznej w programie Statistica 10.0, przy przyjętym poziomie istotności p ≤ 0,5, a następnie dokonano ich analizy i syntezy. Wyniki badań potwierdziły hipotezy badawcze, że studiujący na kierunkach związanych z bezpieczeństwem są przedstawicielami różnych środowisk społecznych, są zróżnicowani wiekowo i rozpoczynali studia w różnym okresie po zdaniu matury. Znaczna część studiujących, nie tylko w trybie niestacjonarnym, ale również stacjonarnym łączy studia z pracą zawodową.

Wnioski: Uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań wyniki i wyciągnięte z nich wnioski są bardzo wartościowym materiałem – zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Pozwalają z jednej strony na przygotowanie przez uczelnie zmian w programach, metodach i formach kształcenia oraz przygotować się do procesu rekrutacji absolwentów szkół średnich. Z badań wynika, że w przeważającej części studiującymi na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są osoby pochodzące z małych miejscowości i zasadniczą przyczyną podejmowania studiów na tych kierunkach jest chęć podjęcia pracy, w pierwszej kolejności zgodnie z kierunkiem studiów w służbach mundurowych lub w administracji publicznej. Jest również znaczna część studentów, którzy podjęli studia bez związku z przyszłą pracą. Negatywnym zjawiskiem jest fakt, że ponad 50% studiujących przeznacza na naukę własną mniej niż 2 godziny dziennie. Stawia to pod znakiem zapytania, nie tylko poziom i wymagania stawiane przed studentami, ale również ich merytoryczne przygotowanie do podjęcia pracy.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ciągłością działania, studiowanie bezpieczeństwa

Typ artykułu: doniesienie wstępne