Abstrakt

Cel: Opis teoretyczny normatywnego uregulowania dyslokacji jednostek ratowniczo-gaśniczych w miejscowościach Ukrainy.

Wprowadzenie: W artykule przedstawiono wyniki opracowań naukowych grupy naukowców z Ukraińskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Obrony Cywilnej na czele z autorem artykułu, nakierowanych na podniesienie efektywności systemu reagowania na niebezpieczne zdarzenia (pożary) na Ukrainie.

Metodologia: Wykorzystano metody analityczne, prawdopodobieństwo statystyczne, oceny ekspertów, a także metody szacunkowe określenia średniej prędkości samochodów pożarniczych na podstawie danych statystycznych. Autorzy zastosowali również symulację HIL w celu ustalenia miejsca dyslokacji jednostek przeciwpożarowych z użyciem technologii GIS.

Wyniki: Przedstawiono analizę mechanizmów państwowej regulacji, za pomocą uregulowań normatywno-prawnych, systemu reagowania na pożary, a dokładnie: miejsc dyslokacji jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz głównych kryteriów, wykorzystywanych przy określaniu rejonów wyjazdu (stref obsługi) jednostek ratowniczo-gaśniczych na terytoriach miejscowości Ukrainy i krajów świata, rozpatrzono właściwości istniejących koncepcji w odniesieniu do dyslokacji jednostek ratowniczo-gaśniczych i określenia granic rejonu wyjazdu jednostek ratowniczo-gaśniczych na Ukrainie. Przedstawiono kolejność i rezultaty badań dotyczące realizacji kryterium czasu przybycia jednostki ratowniczo-gaśniczej na miejsce wezwania (kryterium czasowe), przyjętego w oparciu o średnią prędkość podstawowych samochodów pożarniczych w zależności od rodzaju miejscowości, liczby ludności i innych zmiennych, wpływających na wiarygodność rezultatów oszacowania. Przeanalizowano zapisy zmian normatywnych, wprowadzonych normatywno-technicznymi aktami Ukrainy dotyczącymi dyslokacji jednostek ratowniczo-gaśniczych i rejonów ich wyjazdów. Przedstawiono główny tryb wprowadzonego w Ukrainie mechanizmu ustalania miejsc dyslokacji jednostek ratowniczo-gaśniczych i określania rejonów wyjazdu jednostek ratowniczo-gaśniczych na podstawie kryterium czasu przybycia.

Słowa kluczowe: regulacja państwowa, dyslokacja, kryterium przestrzeni, kryterium czasowe, czas przybycia, jednostka ratowniczo-gaśnicza, rejon wyjazdu, strefy odległości, oddziały ratowniczo-gaśnicze, samochód pożarniczy

Typ artykułu: artykuł przeglądowy