Abstrakt

Cel: Wyroby budowlane, które stosowane są w ochronie przeciwpożarowej, muszą spełniać wymagania ustawodawcy w zakresie wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej znakowanych znakiem budowlanym. W artykule porównano nowe rozporządzenie dotyczące tego zagadnienia z wcześniej obowiązującym aktem prawnym – w celu wykazania wprowadzonych zmian.

Wprowadzenie: Na początku 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym odnoszące się również do wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. Jego zapisy zostały zmienione rozporządzeniem z 2018 roku. Nowy akt prawny zawiera inne wymagania w zakresie wprowadzenia do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym w odniesieniu do rozporządzenia obowiązującego do tej pory. Zmiany są na tyle znaczące, iż konieczne jest ich przeanalizowanie w kontekście wcześniejszego rozporządzenia. Istotne jest to, iż wprowadzone rozporządzenie jest zbliżone do zapisów rozporządzenia UE nr 305/2011 dotyczącego wyrobów budowlanych. Autorzy poświęcili uwagę nie tylko zmienionym oraz nowym wymaganiom dla wyrobów budowlanych, ale również wyrobom, które zostały dodane do wykazu wyrobów podlegających procesowi certyfikacji w celu wprowadzania ich do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym i znakowania znakiem budowlanym (dodano aż pięć nowych podgrup w grupie stałych urządzeń przeciwpożarowych). Przedstawiono również zakres oceny wykonywanej podczas wprowadzania wyrobów do obrotu lub udostępniania ich na rynku krajowym wraz z podziałem obowiązków spoczywających na producentach i jednostce certyfikującej, uzależnionych od poszczególnych systemów krajowych. Ponadto zaprezentowane zostały zmiany dotyczące nazewnictwa i zakresu specyfikacji technicznych będących podstawą do przeprowadzania procesów certyfikacji.

Metodologia: W celu przedstawienia różnic pomiędzy dwoma aktami prawnymi przeanalizowano zawarte w nich wymagania, jak również przedstawiono nowe wymagania zawarte w rozporządzeniu z 2016 roku (obowiązującym od 2017 roku), zmienionym rozporządzeniem z 2018 roku.

Wnioski: Niniejszy artykuł przedstawia zależności i różnice między systemem oceny zgodności obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. a systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wprowadzonym od 1 stycznia 2017 r. oraz związane z nimi konsekwencje.

Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, wyrób budowlany, certyfikacja, znak budowlany

Typ artykułu: artykuł przeglądowy