Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przedstawienie przeszkód składających się na tzw. „efekt bariery” podczas rozpoznawania terenu w ramach działań grup poszukiwawczo-ratowniczych w pierwszej dobie po trzęsieniach ziemi. Artykuł przedstawia także wstępne wyniki badań i dotychczasowe prace eksperckie związane z projektem wdrożeniowym „EASeR”, w ramach którego opracowane zostaną procedury i rekomendacje dla włoskich strażaków służące minimalizowaniu wspomnianego „efektu bariery”. Procedury te mogą stanowić także wsparcie dla innych krajów.

Wprowadzenie: We wstępie autorzy przedstawiają okoliczności utworzenia przy ONZ Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa INSARAG oraz jej europejskiego odpowiednika posiadającego szerszy zakres odpowiedzialności (Unijny Mechanizm Ochrony Ludności), podstawy prawne funkcjonowania tej organizacji. Przywołują także międzynarodowe wytyczne określające standardy i metodologię w zakresie grup poszukiwawczoratowniczych (GPR). Mechanizm odpowiada nie tylko za zakres modułów GPR, lecz też za ok. 20 typów rożnych zasobów ochrony ludności. Autorzy przywołują również cały cykl trwania misji GPR oraz przykładowe katastrofy naturalne i okoliczności, które doprowadziły do projektu EASeR. Przedstawione zostały założenia projektu i jego partnerzy.

Metodologia: Wyjściowy materiał badawczy związany z problematyką stanowiły międzynarodowe dokumenty normatywne ONZ i UE ustanawiające standardy organizacyjne i operacyjne dla działania akcji i grup poszukiwawczo-ratowniczych (GPR) oraz przykładowe zrealizowane unijne projekty wdrożeniowe związane z problematyką projektu. Identyfikacja wstępnych „przeszkód” ograniczających prowadzenie rozpoznania wstępnego (ASR 1–3) na miejscu akcji, określona przez strażaków włoskich z miasta Pisa jako „efekt bariery”, była punktem wyjścia do dokonania szerszej analizy stanu faktycznego, opracowania kwestionariusza ankiety i przeprowadzenia międzynarodowych badań metodą sondażu diagnostycznego w kilkunastu krajach na całym świecie.

Wnioski: Uzyskane w badaniu sondażowym dane ilościowe oraz opinie na temat głównych przeszkód podczas rozpoznania po katastrofie pozwoliły ekspertom projektu potwierdzić lub odrzucić przyjęte wstępnie założenia do projektowanych treści końcowych dokumentów projektowych, a w czasie dalszych spotkań umożliwiły opracowanie końcowych wersji indeksów procedur operacyjnych dla służb ratowniczych we Włoszech, a także indeksu wytycznych dla międzynarodowych GPR w zakresie prowadzenia rozpoznania we wstępnej fazie (tzw. ASR 1–3).

Słowa kluczowe: grupa poszukiwawczo-ratownicza, efekt bariery, INSARAG, trzęsienie ziemi, projekt EASeR

Typ artykułu: studium przypadku