Abstrakt

Cel: Celem artykułu było przygotowanie map rozkładu terytorialnego pożarów i miejscowych zagrożeń na obszarze województwa mazowieckiego. Poszczególnym zdarzeniom – w zależności od ich wielkości – przypisano określone skutki. Dodatkowym celem było przedstawienie propozycji wykorzystania wspomnianych map do porównywania rozkładów zdarzeń pomiędzy wszystkimi rozpatrywanymi obszarami, jak również pod względem rodzaju i wielkości zdarzenia w obszarze jednostkowym – w szczególności w celu wsparcia procesu organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Projekt i metody: Do mapowania ryzyka wykorzystano System Informacji Przestrzennej (SIP). Danymi wejściowymi były dane statystyczne z zestawienia zdarzeń udostępnionego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej dla działań prowadzonych w 2018 roku oraz warstwa danych przestrzennych reprezentująca powierzchnie powiatów województwa mazowieckiego, pochodząca z Państwowego Rejestru Granic. Przyjęta metoda analizy rozkładu zdarzeń bazuje na liczbie tych zdarzeń w danym roku z przypisanymi im skutkami. Dla liczby zdarzeń ustalono, na podstawie maksymalnej liczby zdarzeń określonej wielkości, klasę liczby zdarzeń. Analogicznie nadano klasę skutków, jednak uzależniono ją od wielkości zdarzeń. Poziomy rozkładu ustalono w czterostopniowej skali z uwzględnieniem parametrów dotyczących liczby i skutków zdarzeń. Rozkład zwizualizowano na mapach w oparciu o przyjętą skalę poziomów rozkładu, które przedstawiono z kolei w matrycy zdarzeń. Obszarom przypisano kolory odpowiadające danemu poziomowi.

Wyniki: W efekcie analizy rozkładu zdarzeń otrzymano mapy odpowiadające rozkładowi zdarzeń w powiatach województwa mazowieckiego. Wskazano dla jakiej wielkości pożarów i miejscowych zagrożeń rozkład osiąga poziomy: niski, średni, wysoki i bardzo wysoki. Rozkład zdarzeń z perspektywy jednego powiatu przedstawiono za pomocą matrycy zdarzeń, co wprost przełożyło się na możliwość porównania względem siebie wszystkich rozpatrywanych pożarów i miejscowych zagrożeń.

Wnioski: Zaproponowany sposób wykorzystania danych statystycznych i ich integracja z danymi przestrzennymi w SIP w sposób przystępny umożliwia przeprowadzenie analizy rozkładu zdarzeń i dopasowania poziomów rozkładu do obszarów powiatów. Prezentowana metoda została zarekomendowana do wykorzystania podczas kształcenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, realizowanego podczas studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, jako uzupełnienie metod służących do analizy i wizualizacji zagrożeń.

Słowa kluczowe: pożar, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, miejscowe zagrożenie, rozkład zagrożeń

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy