Abstrakt

Cel: Zasadniczym celem artykułu jest określenie potrzeb rzeczników i oficerów prasowych Państwowej Straży Pożarnej w zakresie doskonalenia zawodowego. Cel ten postuluje się osiągnąć za pomocą wstępnego badania ankietowego. Celem dodatkowym było określenie charakterystyki pracy tych funkcjonariuszy.

Projekt i metody: Nieodłącznym aspektem działań ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną jest towarzyszący im medialny przekaz informacji. Podstawą prawidłowego przygotowania i dystrybuowania informacji przez tę formację jest profesjonalizm osób odpowiadających za ten proces. Zadania rzeczników i oficerów prasowych oraz ich alokacja w strukturze służby wymagają doprecyzowania. Czynności jakie podejmują Ci funkcjonariusze nie są oparte o strukturalną wiedzę z zakresu współpracy ze środkami masowego przekazu. Analizie poddano pracę rzeczników i oficerów struktu prasowych Państwowej Straży Pożarnej na szczeblu komend powiatowych/ miejskich oraz wojewódzkich. W tym celu przeprowadzono wstępne badanie ankietowe wśród funkcjonariuszy, którym zostały powierzone te obowiązki. Kwestionariusz ankiety składał się z 10 pytań o charakterze zamkniętym bądź otwartym. Ankieta udostępniona została rzecznikom i oficerom prasowym PSP na podstawie dostępnej na stronie internetowej KG PSP tabeli kontaktowej. W badaniu udział wzięło 112 funkcjonariuszy pełniących na co dzień funkcję rzecznika bądź oficera prasowego PSP.

Wyniki: W rezultacie przeprowadzonego badania zdefiniowano obszary wiedzy z zakresu współpracy ze środkami masowego przekazu oraz działań prasowo-informacyjnych podejmowanych przez rzeczników i oficerów prasowych, na które zwrócona być powinna szczególna uwaga. Ze względu na udział w badaniu 112 ankietowanych uznano jej wyniki za jakościowo reprezentatywne. Określono ponadto charakterystykę pracy tych funkcjonariuszy oraz stojące przed nimi wyzwania. Sformowano rekomendacje w zakresie doskonalenia zawodowego rzeczników i oficerów prasowych PSP. Wyniki badania przedstawiono w formie graficznej opatrzonej ich analizą.

Wnioski: Obecnie system doskonalenia zawodowego nie jest zorientowany na potrzeby rzeczników i oficerów prasowych. Niezbędne jest uwzględnienie potrzeb tej grupy funkcjonariuszy w przyjętym w Państwowej Straży Pożarnej systemie doskonalenia zawodowego. Cel ten można osiągnąć włączając rzeczników i oficerów prasowych w ogólne zasady doskonalenia zawodowego w PSP. Zadanie to poprzedzać powinna szczegółowa analiza potrzeb oraz opracowanie planu szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: rzecznik prasowy, oficer prasowy, współpraca z mediami, doskonalenie zawodowe

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy