Abstrakt

Cel: Zaprezentowanie skutecznych procedur pozyskiwania zasobów terenowych na potrzeby zabezpieczenia logistycznego i medycznego jednostek Państwowej Straży Pożarnej (PSP) podczas długotrwałych akcji ratowniczych.

Wprowadzenie: Długotrwałe akcje ratownicze generują szeroką gamę potrzeb logistycznych i medycznych. Jednak do tych akcji dochodzi relatywnie rzadko (stanowią one od 5 do 10% wszystkich akcji ratowniczych prowadzonych przez jednostki PSP w Polsce). Także ze względów ekonomicznych potencjał logistyczny i medyczny jednostek PSP przystosowany jest do realizacji zadań głównie w działaniach krótkotrwałych, czyli trwających nie dłużej niż 6 godzin. Wskutek tego w długotrwałych akcjach zabezpieczenie logistyczne i medyczne jednostek PSP wymaga skorzystania z terenowych zasobów logistycznych i medycznych (środków zaopatrzenia oraz usług logistycznych i medycznych) pozyskiwanych z gospodarki narodowej. Z analizy i oceny długotrwałych akcji ratowniczych prowadzonych w Polsce w minionych dziesięcioleciach wynika, że w procesie pozyskiwania zasobów terenowych pojawia się wiele mankamentów. Do głównych należą: długi czas uruchamiania dostaw środków zaopatrzenia i uruchamiania usług przez podmioty gospodarcze oraz kłopoty z ich egzekwowaniem w weekendy, opóźnienia w dostawach i usługach, brak procedur ustalania kosztów poniesionych przez podmioty gospodarcze podczas świadczenia tzw. niewymiernych usług logistycznych, konieczność ścisłego przestrzegania postanowień ustawy o zamówieniach publicznych podczas opracowywania planów pozyskiwania zasobów terenowych, brak skutecznych finansowych i pozafinansowych metod motywacji podmiotów gospodarczych – dostawców środków zaopatrzenia oraz świadczących usługi logistyczne. Ponadto sporadyczny charakter akcji długotrwałych powoduje, że organy logistyczne PSP mają relatywnie małe doświadczenie w pozyskiwaniu zasobów terenowych dla potrzeb zabezpieczenia logistycznego i medycznego jednostek PSP. Brakuje przede wszystkim dobrych praktyk związanych z opracowywaniem planów pozyskiwania zasobów terenowych (są one częścią składową planów ratowniczych) oraz procedur ich realizacji w akcjach ratowniczych. Świadczy o tym m.in. bardzo skromna literatura przedmiotu. Głównym źródłem wiedzy w tym zakresie jest bezpośredni przekaz funkcjonariuszy PSP, którzy posiadają doświadczenie w organizowaniu zabezpieczenia logistycznego i medycznego w akcjach długotrwałych. Problem ten można rozwiązać m.in. poprzez wdrożenie do praktyki służbowej PSP odpowiednich procedur pozyskiwania zasobów terenowych z gospodarki narodowej. Dotyczyłyby one działania organów kierowania PSP na etapie planowania akcji długotrwałych oraz w trakcie ich prowadzenia.

Metodologia: Zaproponowane w artykule rozwiązania bazują na wynikach badań autorskich, zawartych w literaturze załącznikowej. W trakcie badań stosowano metody teoretyczne (analizy, syntezy i analogii) oraz empiryczne. W ostatnich dominowała metoda sondażowa, a w jej ramach techniki wywiadu i ankietowania.

Wnioski: Według opinii autorów propozycje powstałe na podstawie uzyskanych wyników badań mają charakter nowatorski. Stosowanie w praktyce służbowej PSP zaproponowanych rozwiązań w sposób znaczący może usprawnić proces zabezpieczenia logistycznego i medycznego jednostek PSP prowadzących długotrwałe akcje ratownicze. W konsekwencji może pozytywnie wpływać na efektywność prowadzenia tych akcji.

Słowa kluczowe: jednostki Państwowej Straży Pożarnej, długotrwała akcja ratownicza, terenowe zasoby logistyczne i medyczne

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy