Abstrakt

Cel: Celem artykułu jest przegląd możliwości klasyfikowania odpadów na niepalne i palne w oparciu o obowiązujące polskie akty prawne oraz omówienie problemów związanych z tym obszarem.

Wprowadzenie: W ostatniej dekadzie w Polsce nastąpił wyraźny wzrost liczby pożarów składowisk odpadów i wysypisk śmieci. W związku z tym została podjęta inicjatywa legislacyjna, aby zaostrzyć oraz uzupełnić przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów i miejsc, gdzie są gromadzone i przechowywane odpady.

Metodologia: Podstawowym aktem regulującym kwestie składowania odpadów w Polsce jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W ustawie dokonano podziału odpadów na niepalne i palne. Co jest istotne dla problemu, nie określono ścisłych wymagań dla potrzeb klasyfikacji odpadów do tych dwóch kategorii. W nawiązaniu do ustawy opracowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, w którym określone zostały rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów, w których składowane są odpady palne.

Wyniki: Podczas przeglądu i analizy aktów prawnych stwierdzono, że po dokonaniu podziału na odpady palne i niepalne nie określono ściśle zasad klasyfikacji do tych dwóch kategorii. W konsekwencji pojawił się problem interpretacji i – co za tym idzie – uznaniowości klasyfikowania odpadów. W związku z tym zaistniała potrzeba przeglądu wiedzy na temat możliwości klasyfikowania odpadów.

Wnioski: Przedstawiony w artykule przegląd przepisów i stanu wiedzy na temat zasad uznawania materiałów i wyrobów za niepalne lub palne pozwala usystematyzować wiedzę oraz wskazuje wybrane ścieżki postępowania. Ponieważ odpady nie są materiałami jednorodnymi, ustawa pozostawia dobrowolność w zakresie wykonywania opinii dotyczących uznania odpadów za palne lub nie. Taka ocena nie jest prosta, stąd pojawiła się potrzeba wskazania, jakie są możliwe prawidłowe drogi postępowania w tym działaniu.

Słowa kluczowe: odpad palny, odpad niepalny, klasyfikacja odpadów, ochrona przeciwpożarowa, składowiska odpadów

Typ artykułu: artykuł przeglądowy