Abstrakt

Cel: Celem artykułu było zaprezentowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz omówienie zasadności ich stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej. W artykule przedstawiono zasady wprowadzania do obrotu elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz ich właściwości funkcjonalne i eksploatacyjne. Artykuł został napisany na podstawie pracy magisterskiej pt. „Analiza właściwości funkcjonalnych i eksploatacyjnych dźwiękowych systemów ostrzegawczych” złożonej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności.

Wprowadzenie: Dźwiękowy system ostrzegawczy jest jedną z metod ostrzegania użytkowników obiektów o zagrożeniu, jednak metod alarmowania jest wiele, np. sygnalizatory akustyczne czy sygnalizatory optyczne. Każdy z przytoczonych systemów ma swoje wady i zalety, dlatego należy dobrze przemyśleć zastosowanie odpowiedniego systemu niezależnie od tego, czy przepisy nakładają na inwestora ten obowiązek, czy zrobi to we własnym zakresie.

Metodologia: W Polsce obowiązuje kilka aktów prawnych określających różne aspekty dotyczące dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Obiekty, w których obligatoryjne jest stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Z kolei określenie dokumentów wymaganych dla poszczególnych elementów DSO precyzuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz dodatkowo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Wyniki: Stwierdzono, że wiele elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych wymaga dokładnej analizy. Poczynając od oceny zgodności części składowych systemu przez jego parametry, takie jak zrozumiałość mowy, kąty pokrycia czy odpowiedni poziom ciśnienia akustycznego. Ważny jest również dobór systemu do zamierzonego wykorzystania funkcjonalnego pomieszczeń oraz weryfikacja poprawności działania systemu po zmianie aranżacji.

Wnioski: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze są bardzo dobrym, jednak stosunkowo drogim systemem. Pozwalają one na bardzo zróżnicowane działanie oraz ułatwiają odpowiednie prowadzenie ewakuacji. Mimo wysokich kosztów warto jednak rozważyć ich instalację z uwagi na nieocenione działanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz ochrony ich życia.

Słowa kluczowe: dźwiękowe systemy ostrzegawcze, głośniki, konserwacja, ocena zgodności, ewakuacja stopniowa

Typ artykułu: artykuł przeglądowy