Abstrakt

Cel: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników prowadzonych badań teoretycznych – oceny dokumentów normatywnych i prawnych stosowanych do projektowania i instalowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w wybranych krajach europejskich. Celem prowadzonych badań było dokonanie analizy i porównania funkcjonowania DSO w Polsce, na tle wybranych krajów europejskich.

Wprowadzenie: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze to systemy instalowane w obiektach budowlanych, które umożliwiają rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie budowlanym. Obligatoryjne stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w wybranych obiektach budowlanych zaczęło obowiązywać w Polsce 16 stycznia 2006 r. W Europie systemy te obecne były już wcześniej. Przez lata nastąpił rozwój zarówno urządzeń wchodzących w skład systemów, jak i dokumentów normatywnych oraz aktów prawnych, które opisują te systemy.

Metodologia: Autorzy wykorzystali badania teoretyczne, takie jak: analiza literatury i dokumentów prawnych, synteza, uogólnianie, wnioskowanie, porównanie oraz analogia. Dokonano analizy dokumentów z takich krajów jak: Polska, Wielka Brytania (głównie Anglia), Szwecja, Norwegia, Niemcy i Holandia. Przy doborze poszczególnych krajów kierowano się poziomem rozwoju tych systemów w danym państwie oraz dostępnością dokumentów źródłowych.

Wnioski: Przedstawiona analiza wymagań w zakresie wykorzystania dźwiękowych systemów ostrzegawczych za granicą pokazuje, jak różne jest podejście do stosowania tego typu systemów. W zależności od indywidualnych doświadczeń oraz struktury administracyjnej danego kraju można dostrzec różnorodność przepisów, czy to prawnych, czy normatywnych w zakresie stosowania DSO (nie zawsze są to dokumenty normatywne wydane przez państwowe instytucje normalizacyjne). Niestety można odnieść wrażenie, że dźwiękowe systemy ostrzegawcze wciąż nie cieszą się taką popularnością, jak systemy sygnalizacji pożarowej. Określenie zasadniczych wymagań w zakresie obiektów, na terenie których stosowanie DSO powinno być obligatoryjne oraz wymagań w obszarze określenia wymaganego poziomu zrozumiałości mowy stanowi podstawę do konsekwentnego rozwoju tego typu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Powyższe wymagania powinny być określone albo w przepisach prawa, albo w aktach normatywnych dedykowanych dźwiękowym systemom ostrzegawczym.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ewakuacji, ewakuacja obiektów budowlanych, dźwiękowy system ostrzegawczy, EN 54-16, EN 54-24, wytyczne

Typ artykułu: artykuł przeglądowy