Abstrakt

Cel: Wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej znakowanych znakiem budowlanym wynikają z obowiązujących aktów prawnych. Artykuł ma na celu przedstawienie aktualnych wymagań oraz analizę wprowadzonych zmian na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Zawiera on obowiązującą listę wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej, dla których niezbędne jest przeprowadzenie krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, a także podsumowanie informacji związanych z aktualizacją definicji.

Wprowadzenie: W 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym dotyczące także wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej [1]. Poprzednim aktem prawnym, który obowiązywał w tym zakresie było rozporządzenie z roku 2018 [2]. W tamtym czasie autorzy omówili wprowadzone zmiany w artykule opublikowanym w czwartym numerze „BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” z 2018 roku [8]. Od momentu powstania poprzedniego artykułu minęły ponad 2 lata, a rozporządzenie z 2017 r. doczekało się czterech aktów zmieniających, które – zdaniem autorów – także zasługują na wyjaśnienie. Zmiany w tych przepisach obejmowały aktualizację wykazu wyrobów budowlanych, dla których dokonuje się krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, nowelizację definicji oraz wydłużenie okresów przejściowych.

Metodologia: W celu przedstawienia zmian w zakresie wymagań wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej znakowanych znakiem budowlanym dokonano analizy aktów zmieniających rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Na podstawie wykonanej analizy zaprezentowano zakres zmian wraz ze wskazaniem ich wpływu na przeprowadzanie krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Wnioski: Niniejszy artykuł przedstawia zmiany w wymaganiach dotyczących wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych służących ochronie przeciwpożarowej znakowanych znakiem budowlanym na przestrzeni ostatnich 2 lat.

Słowa kluczowe: wyrób budowlany, znakowanie znakiem budowlanym, krajowa ocena stałości właściwości użytkowych

Typ artykułu: artykuł przeglądowy