Abstrakt

Cel: W ramach niniejszego artykułu podjęto próbę przybliżenia kwestii związanych z wzmacnianiem bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, a także środowiskowego jako niezbędnego składnika bezpieczeństwa obywateli i działalności organów publicznych na przykładzie działalności Krajowej Administracji Skarbowej.

Wprowadzenie: Obecnie w produkcji i konsumpcji wykorzystywanych jest ponad 100 tys. produktów chemicznych. W związku z tym zagwarantowanie bezpieczeństwa chemicznego jest priorytetem, biorąc pod uwagę fakt, że dalszy rozwój cywilizacyjny determinuje utrzymanie tej liczby na podobnym lub wyższym poziomie, co umożliwia większą mobilność społeczeństw, a także zapewnienie wyżywienia rosnącej masowo liczby ludności. Niemal codziennie spotykamy się z nielegalną działalnością z użyciem substancji chemicznych, która stanowi coraz większy czynnik zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju na świecie, dodatkowo eskalując zagrożenia hybrydowe. Bezpieczeństwo chemiczne jest istotne dla bezpieczeństwa ekologicznego, gwarantuje niezbędną czystość środowiska, a ponadto jest ono nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym społeczeństw. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i przestrzegania norm ochrony środowiska jest jednym z celów Krajowej Administracji Skarbowej, co przekłada się bezpośrednio na ochronę granic Polski przed zagrożeniami ekologicznymi, chemicznymi oraz związanymi z ogólnym bezpieczeństwem międzynarodowym.

Metodologia: W pracy dokonano syntetycznego przeglądu podstawowej literatury w oparciu o wytyczne, rozporządzenia oraz dyrektywy zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia w obszarze bezpieczeństwa chemicznego zastosowane w organach państwowych oraz implementacji aktów prawnych UE na rzecz bezpieczeństwa Polski. Do analizy wykorzystano scenariusze ćwiczeń, na podstawie których opisano efekty praktycznych działań, które zostały wprowadzone w życie w postaci skuteczniejszej koordynacji działań na szczeblach kierowania struktur celno-skarbowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych podmiotów.

Wnioski: Na podstawie analizy oraz syntezy przeglądu literatury dokonano oceny skuteczności działalności organów celno-skarbowych w Polsce oraz Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego. Na szczególną uwagę zasługuje rola Polski jako kraju granicznego narażonego na przemyt z kierunku wschodniego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo chemiczne, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), REACH, CLP, PIC

Typ artykułu: artykuł przeglądowy